ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, October 4, 2015

**မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေန ့သစ္အလက(New Day)အလကေက ်ာင္း မိဘဆရာအသင္း စုံညီအစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာက ်င္းပျပီးစီး**


ေက ်ာင္းသက္တမ္း(၁၀)နွစ္ေက ်ာ္လာျပီျဖစ္ျပီးျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားရင္ေသြး (၄၃၀)ဥိးတက္ေရာက္ေနသည့္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ခရုိင္ခြဲ၊မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိ ေန ့သစ္အလက
(New Day)အလကေက ်ာင္း၏မိဘ-ဆရာအသင္းစုံညီအစည္းအေ၀းကို ယေန ့နံနက္ပိုင္းတြင္အဆိုပါေက ်ာင္းမွာက ်င္းပသည္။  

အစည္းအေ၀းတြင္ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေက ်ာင္းဆရာမ ်ားအစည္းအရုံး(BMTA)အၾကံေပး လည္းျဖစ္၊ေန ့သစ္အလက(New Day)အလကေက ်ာင္း၏နာယကလည္းျဖစ္သူ ဆရာမန္းေရႊ နွင္း၊ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေက ်ာင္းဆရာမ ်ားအစည္းအရုံး(BMTA) အတြင္းေရးမွဴးဆရာနိုင္နိုင္ထြန္း။ေန ့သစ္အလက(New Day)အလကေက ်ာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ေဒါၚယုဇနတို ့ကေက ်ာင္း၏ျဖစ္ေပါၚတိုးတက္မႈနွင့္အလွဴရွင္(HWF) ထိုင္းေ၇ႊ ့ေျပာင္းပညာေရးဌာန(MOE)တို ့၏ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ်ားကိုလည္းေကာင္း။ မိဘမ ်ားအဆင္မေျပျဖစ္ေပါၚေနေသာေက ်ာင္းကားအၾကိဳအပို ့နွင့္ပတ္သက္ျပီး ေက ်ာင္းအုပ္-ဆရာရဲရင့္ေအာင္ကလည္းေကာင္း၊ မိဘမ ်ားအၾကားေကာလာဟာလမ ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးသတင္းအမွန္အတိုင္းသိေစရန္ ေက ်ာင္း၏ဖခင္-နာယကဆရာမိုးနွင့္နာယက-ဆရာမန္းေရႊနွင္းတို ့ကလည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္းေဆြးေနြးၾကသည္။
ထို ့အျပင္မနက္ျဖန္(ေအာက္တိုဘာလ၅ရက္)ေန ့တြင္က ်င္းပမည့္*ကမ္ၻ ာ့ဆရာမ ်ားေန ့* အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္အခမ္းအနားျပီးခါနီးတြင္ဆရာမိုးကဦးေဆာင္ကာလက္တန္း ဂုဏ္ျပဳဥဒါန္းက ်ဴးရင့္ျပီးတက္ေရာက္လာေသာမိဘ-ဆရာမ ်ားကမတ္တပ္ရပ္ကာ အေလးအျမတ္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္လ ်က္အစည္းအေ၀းကိုျပီးဆုံးခဲ့သည္။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ 


+ဒီလ ်ွပ္စီး+

Read More...

==ျပည္တြင္းစစ္ေဘးသင့္ခံရတဲ့နိုင္ငံ(သို ့)ဆီးရီးယား==

ယခုအခါ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္မွာေလးႏွစ္ေက ်ာ ္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ေက ်ာ ္ေသဆံ ုးခဲ ့ရၿပီး ေသဆံ ုးသူမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္ ႔မွာအျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိ ု ႔ျပင္ ကုလသမဂ္ၢ၏ ခန္ ႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဆီးရီးယား ႏိ ုင္ငံသားရွစ္သန္းနီးပါးမွာ အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္ ႔ခြ ာ ထြက္ေျပးသြ ားခဲ ့ၾကၿပီး ေလးသန္းခန္ ႔မွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိ ုင္ငံမ်ားသိ ု ႔ စစ္ေျပးဒုက္ၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ ့ႏွင္ ့ စစ္ေျပးဒုက္ၡသည္ စုစုေပါင္းမွာ၁၂ သန္းခန္ ႔ရွ ိေနသည့္အတြက္ စစ္မျဖစ္ပြားမီက ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံလူဦးေရ ၂၃ သန္း၏ တစ္၀က္ေက ်ာ ္ရွိေနသည္။ ထု ိ ႔ေၾကာင္ ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိ ုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏိ ုင္ေရး အတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ဆီးရီးယား ပဋိပက္ၡသည္ ဆီးရီးယားလူ ႔အဖြ ဲ ႕အစည္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံ ုမ်ား၊ သမိ ုင္းအစဥ္အလာႀကီးမား သည့္ ယဥ္ေက ်းမႈအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံ ုမ်ား၊ စီးပြ ားေရး စသည္ ့က႑အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ ဆိ ုးက ်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိ ုက္နစ္နာခဲ ့ရ သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ပြားမီက ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိ ုအေျခခံသည္ ့ စီးပြ ားေရးျဖင့္ အေရွ ့အလယ္ပိ ုင္း ေဒသတြင္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွ ိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနံတင္ပိ ု ႔ေရာင္းခ်မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ခရီးသြ ားလုပ္ငန္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ က ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအဆင္ ့အတန္းျမင္ ့မားသည္ ့ ႏိ ုင္ငံျဖစ္ခဲ ့သည္။
သို ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေလးႏွစ္ေက ်ာ ္ျဖစ္ပြ ားခဲ ့ သည္ ့ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင္ ့ အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲသြ ားခဲ ့ရၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးဒုက္ၡေၾကာင္ ့ ဆီးရီးယားျပည္သူတိ ု ႔မွာ ၀င္ေငြမ်ားက်ဆင္းၿပီး အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏိ ုင္ေရးအတြက္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အေျခခံလိ ုအပ္မ်ားရရွ ိေရးကိ ုပင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွ ားေနၾက ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္၏ အက ်ဳိးဆက္အျဖစ္ နယ္ပယ္ က႑အသီးသီးတြင္ ဆံ ုး႐ႈ ံးနစ္နာမႈမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည္ ့ရလ ်ွင္- စီးပြ ားေရး ျပည္တြင္းစစ္စတင္ျဖစ္ပြားကတည္းက ဆီးရီး ယားႏိ ုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ထုတ္လုပ္ႏိ ုင္စြမ္းမွာ၈၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းနီးပါး ဆံုး႐ႈ ံးနစ္နာခဲ ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲသြားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ ပ်မ္းမွ်ငါးရာခိ ုင္ႏႈန္း ပံ ုမွန္တိ ုးတက္သြ ားလ ်ွင္ပင္ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ ၂၀၁၀ ျပည္ ့ႏွစ္က စီးပြ ားေရး အဆင္ ့အတန္းအေနအထားအတိ ုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွ ိ ႏိ ုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္ ႔ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ စီးပြ ားေရးမွာ ပ်က္စီးဆံ ုး႐ႈ ံးမႈတန္ဖိ ုး ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ပြ ားခဲ ့ရသည္ ့အတြက္ ရလဒ္အေနျဖင္ ့ လုပ္ငန္းမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေဒ၀ါလီခံျခင္း၊ေလေၾကာင္း လိ ုင္းမ်ား ရပ္နားထားရျခင္း၊ စီးပြ ားေရးဆိ ုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံ ုမ်ား တိ ုက္ခိ ုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတိ ု႔ ျဖစ္ေပၚခဲ ့သည္။ ယခင္က ဆီးရီး ယားႏိုင္ငံသည္ ေရနံႏွင္ ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိ ုင္ငံတစ္ႏိ ုင္ငံ ျဖစ္ခဲ ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားကတည္းက ထုတ္လုပ္မႈမ်ား သိသိသာသာ က ်ဆင္းခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ေရနံတင္ပို ႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည္ ့အတြက္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား အစိ ုးရသည္ စြမ္းအင္က႑မွရရွ ိသည္ ့ ဘ႑ာေငြမ်ား သိသိသာသာက ်ဆင္းသြားခဲ ့ရသည္။ စိ ုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တြင္လည္း ဆုတ္ယုတ္က ်ဆင္းလ ်က္ရွ ိၿပီး စားကုန္ ေသာက္ကုန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဂ်ဳံအေပၚမွ ီခိ ုအားထား ေနရမႈျမင့္တက္လာလ ်က္ရွိသည္။
ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာတန္ဖိ ုးႀကီး မားသည္ ့ ႏိ ုင္ငံျခားသြင္းကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားအေပၚမွီခို အားထားေနရသည္။ ဆီးရီးယားေငြေၾကးတန္ဖိ ုးမွာ ဆက္လက္ေလ ်ာ့က ်ေနၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာေငြေၾကးမွာ ျမင့္တက္ေနသည္ ့အတြက္ အခ်ဳိ ႕ကုန္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆီးရီးယားေငြေၾကးေပါင္ကိ ု လက္မခံ လိ ုဘဲ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။ စီးပြ ားေရးတြင္ အဆိ ုးရြ ား ဆံ ုးမွ ာ အလုပ္သမားအင္အား ၄၈ ဒသမ ၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္းမွာလုပ္လက္မဲ ့ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားလူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္မွ ာ ဆင္းရဲခ်ဳိ ႕တဲ ့စြ ာ ေနထိ ုင္ေနၾကရၿပီး လူဦးေရ ၄ ဒသမ ၄ သန္းမွာ(ဆီးရီးယားလူဦးေရ ငါးပံ ုတစ္ပံ ု ) အဖတ္ဆယ္မရေလာက္ေအာင္ ခၽြတ္ၿခံ ဳက် ဆင္းရဲတြင္းနက္လ်က္ရွ ိၾကသည္။ အေျခခံအေဆာက္ အအံ ုမ်ား ျပည္တြင္းစစ္၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ ာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိ ုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားက ပစ္မွတ္ ထားတိ ုက္ခိ ုက္မႈမ်ားေၾကာင္ ့လည္း အေျခခံအေဆာက္ အအံ ုမ်ား ပ်က္စီးရသည္။ အမ်ားဆံုးပ်က္စီးသည္ ့ က႑ မ်ားမွ ာ လ ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားလိ ုင္းမ်ား၊ ေရပိ ုက္လိ ုင္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံ ုမ်ား၊ ပညာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္ ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားကေလးငယ္ မ်ားမွာလည္း စာသင္ေက ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေ၀းကြာခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ေဆး႐ံု ေဆးခန္း ၃၇ ရာခိ ုင္ႏႈန္းမွာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ ့ရၿပီးေနာက္ထပ္ ၂၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အတြင္း ပ်က္စီး သြားခဲ့ရေၾကာင္း ကမ္ၻာ့က ်န္းမာေရးအဖြဲ ႕က ခန္ ႔မွန္း ထားသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က ်န္းမာေရးေစာင္ ့ေရွ ာက္ ေပးႏိ ုင္မႈ ဆိ ုးရြ ားလ ်က္ရွ ိၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဆး၀ါးကုသ နည္းအေျခခံေလာက္သာ တတ္ေျမာက္ထားသည္ ့ ေဒသခံ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖင္ ့သာ ကုသမႈခံယူေနၾကရသည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္ႏွင္ ့ သူပုန္မ်ား၊ အိ ုင္အက္စ္ အဖြဲ ႕မ်ားၾကား တိ ုက္ပြ ဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနမႈ ေၾကာင္ ့ လ ်ွပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရမွ ာမၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ လ ်က္ရွိသည္။ ထိ ု႔ျပင္ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ ေရနံႏွင္ ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႕ စူးစမ္းရွ ာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုလည္း အကန္ ႔အသတ္မရွိရပ္ဆိုင္းထားသည္။ တိုက္ပြ ဲမ်ား ရပ္စဲသြ ားသည္ ့တိ ုင္ေအာင္ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ က႑မွာ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ပြ ားမီက အေျခအေနမ်ဳိး ျပန္လည္ေရာက္ရွ ိေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြ ာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ေရနံပိ ုက္လိ ုင္းကြန္ရက္မွာေကာင္း မြန္စြ ာတည္ေဆာက္ ထားၿပီး အေကာင္းဆံ ုးအသံ ုးခ်ႏိုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း ယခု အခါ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင္ ့ အဖ်က္အေမွ ာင္ ့လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင္ ့ ဆိ ုးဆိ ုးရြ ားရြ ားပ်က္စီးသြ ားခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ယဥ္ ေက ်းမႈႏွင္ ့ လူမႈေရး ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမိ ုင္းတန္ဖိုးႀကီးမားလွသည္ ့ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံ ုမ်ား၊ ေနရာမ်ားကိ ု အိ ုင္ အက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွ ိရွ ိ ပစ္မွတ္ထား တိ ုက္ခိ ုက္ဖ်က္ဆီးလ ်က္ရွ ိသည္။ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံရွ ိ ျပတိ ုက္မ်ား ပ်က္စီးဆံ ုး႐ႈ ံးရျခင္းသည္လည္း စိ ုးရိမ္ရသည္ ့ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက ်းမႈတန္ဖိ ုးပမာဏ ႀကီးႀကီးမားမား ဆံ ုး႐ႈ ံးခဲ ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိ ုင္ ပဋိပက္ၡမ်ားၾကားတြင္ ျပတိ ုက္အေဆာက္အအံ ုမ်ား ထိခိ ုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္းရွ ိခဲ ့သည္။ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ ယဥ္ေက ်းမႈအေမြအႏွစ္ပစ္ၥည္းမ်ားမွာေမွာင္ခိ ုေစ်းကြက္ ႏွင္ ့ ပုဂ္ၢလိကစုေဆာင္းသူမ်ားထံတြင္ ေပ်ာက္ဆံ ုးသြ ားခဲ ့ ရၿပီျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားလ ်က္ရွိသည္ ့ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ တိ ုက္ခိ ုက္မႈမ်ားကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးႏိ ုင္ျခင္း မရွ ိလ ်ွင္ ဆီးရီးယားလူ ႔အဖြ ဲ ႕အစည္းသည္ အစိတ္စိတ္အျမႊ ာျမႊ ာ ၿပိ ဳကြ ဲပ်က္စီးသြ ားၿပီး ကြ ဲျပားျခားနားသည္ ့ ကမ္ၻ ာတစ္ခု ဖန္တီးေပးလိ ုက္သလိ ုျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အရာရာေျပာင္းလဲသြ ားၿပီး ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ား အတြက္ စိတ္ေ၀ဒနာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွာနက္နက္ ႐ိႈင္း႐ိႈင္းက ်န္ရစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က တက္တက္ႂကြႂကြျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု ခ်စ္ျမတ္ႏိ ုးသည္ ့ လူ ႔အဖြ ဲ့အစည္းတြင္ ယခုအခါ အမုန္းတရားနာၾကည္း စိတ္မ်ားျပည့္ေနၿပီး ကြ ဲျပားသည္ ့ လူမ်ဳိးစုမ်ားၾကားတြင္ လည္း သံသယစိတ္မ်ားေၾကာင္ ့ အတူယွဥ္တြ ဲေနထိ ုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္ ့ႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ယင္းတိ ု ႔မွာ ထင္သာျမင္သာေသာ ဆံ ုး႐ႈ ံးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိ ုးတက္စည္ပင္ လာခဲ ့သည္ ့ ဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံ၏ ဖြ ံ႕ၿဖိ ဳးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား ႏွင္ ့ အရာအားလံ ုးမွာ ဆံ ုး႐ႈ ံးပ်က္စီးသြား ခဲ ့ရသည္။ ႏိ ုင္ငံ ေရးႏွင္ ့ ဖြ ံ့ၿဖိ ဳးတိ ုးတက္မႈမ်ား အံ ့ၾသရေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိ ုင္ခဲ ့လ ်ွင္ပင္ ယခင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း မ်ားသိ ု ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သိ ု ႔ေသာ္လည္း ယခင္ကဲ ့သိ ု ႔ တက္ႂကြသည္ ့ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ အားမာန္မ်ား ဆီးရီး ယားတြင္ မရွ ိေတာ့ေပ။ ယခုျဖစ္ပြားေနသည္ ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိ ု အခ်ိန္ကသာလ ်ွင္ အႏိုင္၊ အ႐ႈံး ဆံ ုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္ ေသခ်ာမႈတစ္ခုမွာဆီးရီးယားႏိ ုင္ငံသည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိ ုင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းကိ ုပင္ ဆံ ုး႐ႈ ံးသြ ားခဲ ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည္ ့ ဆီးရီးယား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင္ ့ တစ္ခ်ိန္က ဆီးရီးယားဟုေခၚ သည္ ့ ႏိ ုင္ငံတစ္ႏိ ုင္ငံ ဤကမ္ၻ ာေပၚတြင္ တည္ရွ ိခဲ ့ဖူးသည္ ဟူေသာ ပံ ုျပင္မ်ားကိ ုသာ နားေထာင္ရလိမ္ ့မည္ျဖစ္သည္။ 

+ထြန္းေတာက္+

Read More...

=ကာတြန္းဟာသ(ေနာက္တစ္ခါဆိုရင္..ေငြနဲ ့ပဲကန္ေတာ့ပါ)==


Read More...

==လူထုက ်န္းမာေရး(ေသြးေလးဖက္နာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ)==

**Public Health**

 အခုေျပာမယ့္ ေလးဖက္နာကေတာ့ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေလးဖက္နာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္တာ၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြ စားလုိ႔ မေပ်ာက္ပါဘူး။ ေသြးကို ျပန္ၿပီးသန္႔ေပးတဲ့ ေဆးစားရပါမယ္။ ေသြးေလးဖက္နာဟာ ၾကာရင္၊ မကုသရင္ အဆစ္အေကာက္ ေကြးသြားတက္ပါတယ္။ ခႏၲာကိုယ္ထဲမွာ ေျပင္ကေရာဂါပိုးမႊားေတြ ၀င္လာရင္ ခုခံဓာတ္ရွိပါတယ္။ ဒီခုခံဓာတ္က တစ္ခါတေလမွာ မ်က္စိလည္ၿပီးေတာ့၊ ပိုးကိုမတိုက္ဘဲ ကုိယ့္ပစၥည္း ကိုယ္ျပန္တုိက္တာရွိတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ထြက္လာတဲ့ဓာတ္ကို RHEUMATOID FACTOR (RF) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီဓာတ္က အ႐ုိးအဆစ္ေတြကို တို္က္ခိုက္တဲ့အခါ ေသြးေလးဖက္နာျဖစ္ပြားရပါတယ္။ အရြယ္မေရြး၊ က ်ားမ မေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အသက္ (၃၀)မွ (၅၀)ၾကား အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ မိဘမ်ိဳး႐ိုးထဲမွာ ျဖစ္ဖူးတဲ့ လူရွိရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါလုိပဲ ကံဆုိးတဲ့လူေတြမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ လူ ၁၀၀ မွာ ၁ ေယာက္ ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ အဓိကလကၡဏာကေတာ့ အဆစ္နာတာပဲ။ အဆစ္တစ္ဆစ္တည္း မဟုတ္ဘဲ ေလးခုေလာက္နာပါတယ္။ ဒူးအဆစ္တစ္ခု ပဲ နာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အ႐ိုးက  ်ီးေပါင္း ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ အဆစ္ဟာနာ႐ံုတင္မကဘဲ ေရာင္ရမ္းေနမယ္။ ေဖာင္းေနမယ္ဆုိရင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါမယ္။

 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ နာတဲ့အဆစ္ကို လက္ၫႇိဳးနဲ႔ လက္မၾကားမွာ ဖ်စ္ၫႇစ္ၾကည့္လုိက္လုိ႔ ပိုမနာဘူး ဆုိရင္ ကိစၥမရွိဘူး။ မခံႏုိင္ေအာင္ နာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသြးေလးဖက္နာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။ တတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ အဆစ္နာတာက လႈပ္လုိက္ရွားလုိက္ရင္ ပိုမနာဘဲ သက္သာၿပီး၊ မနက္ေစာေစာမွာ တစ္နာရီေက  ်ာ ္နာေနတာပါပဲ။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးကို ေသြးေဖာက္စစ္ရပါမယ္။ (RF) RHEUMATOID FACTOR လို႔ေခၚတဲ့ ေလးဖက္နာဓာတ္ကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ရင္ အ႐ိုး ေတြစားေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါမယ္။ အျခားေရာဂါေတြလို သိပ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စမ္းသပ္မႈေတြ မလုိပါဘူး။ လူနာကို လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ ေသြးထဲမွာ (RF) ရွာေဖြျခင္းတုိ္႔ျဖင့္ ေရာဂါဟုတ္မဟုတ္ သိႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးမွာ လည္း အတူတူပါပဲ။ ေလးဖက္နာဟာ အဓိကသံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဆစ္နာတုိင္း ေလးဖက္နာဆိုၿပီး ပင္နီဆလင္ေတြေသာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အဆစ္ေကာက္ေကြးသြားတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္။ ေလးဖက္နာမွ ပိုးေလးဖက္နာ (RHEUMATIC ARTHRITIS)၊ ေသြးေလး ဖက္နာ (RHEUMATOID ARTHRITIS) SLE (SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS) ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေရာဂါသံုးခုရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ မတူၾကပါဘူး။ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလးဖက္နာ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အျဖစ္ ႏွလံုးအဆို႔ရွင္ ပ်က္စီးတာတုိ႔လုိ ေရာဂါေတြျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ ေသြးေလးဖက္နာရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈက အဆစ္ေတြ ေကာက္ေကြးသြား တက္ၿပီး အိပ္ရာေပၚ လဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ အေရျပားေလးဖက္နာက  ်ေတာ့ ေက ်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါတယ္။ အဆစ္နာတယ္ ဆိုၿပီး ကိုယ္ဟာကုိယ္ ထင္ရာကုရင္ ေရာဂါနဲ႔ ေဆးမကိုက္ညီပါက အနာကသက္သာေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြကို မကာ ကြယ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အဆစ္သံုးခု အထက္ေရာင္တယ္ဆိုရင္ ကၽြမ္းက ်င္မႈဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေစာေစာ စီစီး ကုသဖို႔ လုိအပ္ ေၾကာင္း မွာၾကားခ်င္ပါတယ္။

 Credit to Mg Mandalay စာႀကည့္ခန္း

Read More...

Saturday, October 3, 2015

**က ်ေနာ ္တစ္လနွစ္ခါေလာက္စားေသာက္ခဲ့ေသာသူမတို ့၏ ငပိရည္၊ငပိေထာင္းမ ်ား**

+(ဓာတ္ပုံ---မဲေဆာက္ျမိဳ ့၊အထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံတစ္ခု၏ထမင္းစားေဆာင္မွာ)+


က ်ေနာ္သည္အသက္၂၂နွစ္ေက ်ာ္(လြန္ခဲ့ေသာ၂၆နွစ္) ကတည္းကျမန္မာျပည္၏လြတ္လပ္မႈနွင့္ေက ်ာင္းသား လူငယ္အခြင့္အေရးမ ်ား၊ျပည္သူလူထု၏
ရပိုင္ခြင့္မ ်ား ရရွိေရးအတြက္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွသည္ ေတာရစခန္းမ ်ားဆီသို ့က ်င္လည္ေရာက္ရွိကာ
 ေတာရေဆာက္တည္ ခဲ့ရဘူးပါသည္။ထိုေနရာတြင္*ငပိ နွင့္က ်ေနာ္*တို့သည္နွစ္လႊာေပါင္းမွ တစ္ရြက္ျဖစ္ရသည့္စြယ္ေတာ္ရြက္ပမာျဖစ္လာ ပါေတာ့သည္။ *ေဟး...ဗိုလ္နဂါး......ဘာခ ်က္သလဲဗ ်*ဟုျဖတ္သြားျဖတ္လာ ကေမးေလတိုင္း*ငပိကေတာ့ပင္တိုင္ေပါ့ကြာ။ က ်န္တာကေတာ့ကိုယ္စိုက္တာ ကိုယ္စားဆိုတဲ့ကိုက္လန္ရယ္။၀က္ဘုတ္က၀က္ေသသား နည္းနည္းရယ္၊ၾကက္သြန္နီရယ္။ခရမ္းသီးတို ့စရာရယ္ေပါ့ကြာ* ဟုေျဖရတာတစ္မ ်ုိး။ *ဒိေန ့ေတာ့လူၾကီးလာမွာတဲ့ကြ။ဟင္းခ ်က္ခ ်ိန္မရၾကဘူး။ဒီေတာ့အိမ္ကလာတဲ့ ငေပါၚက ်ိ(ငပိေၾကာ္)နဲ ့ဒို ့တိုက္တန္ူးေရွ ့ကဆိတ္သား(ကန္ဇြန္းရြက္--ကိုတင္စား) ဆိတ္သားနဲ ့ပဲစားရမွာပဲကြ*  

မွန္ပါ၏။အနွီေျခာက္အိပ္မက္မ ်ားကိုခုနွစ္စဥ္၊လစဥ္၊ရက္စြဲစဥ္နွင့္ကြန္ပ ်ဴတာထဲ မင္မိုရီထည့္သြင္းထားသည့္ပမာက ်ေနာ္ဘယ္ေသာ၊ဘယ္အခါမေမ့ပါ။ *ကိုယ္မေမ့သည္........ကိုယ္မေမ့သည္.......ယုံၾကည္ခ ်က္တို ့....ရင္ထဲက ်န္ျပီ... ဘယ္ခါ....ဘယ္ေတာ့...ဒို ့မေမ့သည္.........ျပန္ေအာက္..ေမ့ေမ ့.. မေတြး..ခ ်င္ေအာင္ပဲ..အသည္းနာ.......စိတ္ခ ်ဥ္ပါသည္.......ထိုတစ္ေန ့အရာ...... ကိုယ္..မေမ ့ပါအတည္......ကိုယ္မေမ့နိုင္ပါျပီ....ကိုယ္မေမ့နိုင္ပါသည္...** (ေမာင္ၾကည္တို း၏*ကိုယ္မေမ့သည္သီခ ်င္း*--အလိုက္) အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့သို ့ေရာက္ရွိရာကံေကာင္းေထာက္မစြာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားတို ့၏အခ ်စ္ေတာ္တစ္ဦးပမာ၀န္းက ်င္သစ္၊အခင္းအက ်င္းသစ္တြင္ က ်င္လည္လာရေသာက ်ေနာ္သည္အေပါၚနွင့္ေအာက္သြား၄ေခ ်ာင္းမရွိေတာ့ ေသာ္လည္း
အနွီ*ငပိ*ကိုအလြန္ခုံမင္နွစ္သက္ေနပါေတာ့သည္။

 *ငပိရည္နဲ ့တို ့စရာရွိလား..ေဟ့..က ်န္တာကအရံပဲ..* *ထမင္းစားဖိတ္ရင္ငပိရည္နဲ ့တို ့စရာျဖစ္ျဖစ္၊ငပိေထာင္းနဲ ့ အခ ်ဥ္ဟင္းတစ္ခြက္ သာပါရင္ရပါျပီတပည့္ရယ္။က ်န္တဲ့ဟင္းက ပါရင္ပါ။မပါရင္လည္းရပါတယ္ကြယ္* 


သို ့နွင့္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတို ့အၾကားတြင္ ၁၂နွစ္နီးပါးက ်င္လည္က ်က္စားရင္းက ်ေနာ ္တစ္လနွစ္ခါေလာက္ စားေသာက္ခဲ့ေသာသူမတို ့၏ငပိရည္၊ငပိေထာင္းမ ်ားဆီသို ့ေက ်းဖူးလည္းတင္၊ ၀မ္းလည္းသာစြာျဖင့္ယု့ၾကည္ခ ်က္အတြက္မိသားစုကိုစြန္ ့လႊတ္ခဲ့ရကာ မိသားစုဆိုျပီးမရွိသေလာက္ျဖစ္တည္ေနေသာက ်ေနာ ့္ဘ၀သစ္တြင္ သူတို ့၊သူမတို ့အေရး(ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးအရာ)နွင့္ က ်ေနာ္ ့အသည္းစြဲ*ငပိ*တို ့အၾကားေပါင္းကူးယွက္နြယ္-တင့္တယ္ေနမည္၊ ၀င့္ထယ္ေနမည္၊ဆင့္ၾကြယ္ေနမည္---ဟု။ 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ 

+ေသာင္ရင္းနဂါး+

Read More...

*လာျပီကြာ.....ဆရာမိုးနဲ ့ဂ ်က္ဘာ....နားေထာင္လိုက္စမ္းပါ(ဖြင့္ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ)**

(ဒီလို၃ေယာက္ေပါင္း-ေလာင္းေက ်ာ္ျပိး လန္းလန္းၾကီးအသံလႊင့္ခဲ့ၾကတယ္ဗ ်။)

ဒီေန ့စေနေန ့မွာမဲေဆာက္ျမိဳ ့က(၁၀၂.၅၀)မီဂါဟတ္စ္ မက္ပ္ေရဒီယိုကေနဆရာမိုးနဲ ့ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ဂ ်က္ဘာအဖြဲ ့၁နာရီစာျမန္မာေ၇ႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားပညာေပးအသံလႊင့္ၾကပါတယ္ဗ ်။ ဆရာမိုးရယ္။က ်ေနာ္မင္းသူရယ္၊ေဒါၚလွသိန္းရယ္ပါ။ ဒီေန ့က ်ေနာ္တို ့လႊင့္ထုတ္ခဲ့တဲ့အစီအစဥ္ေတြက ...

၁။အဖြင့္သီခ ်င္း(က ်ေနာ္မင္းသူကိုယ္တိုင္ေရး-ကိုယ္တိုင္ဆို...*မိုး*)

၂။အသံေတြၾကားေနရတယ္(သတင္းအစီအစဥ္)

 (က)ထိုင္းယာဥ္ထိန္းဌာနရဲ ့ဒဏ္ေငြနႈန္းေတြအေၾကာင္း။

(ခ)ထိုင္းနိုင္ငံကပန္းေရာင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို C I(အစိမ္းေရာင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္) ဘန္ေကာက္ျမန္မာသံရုံးမွာထုတ္ေပးမယ့္သတင္း။

(ဂ)ထိုင္းနိုင္ငံမွာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားအပါအ၀င္မည္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမွေစ ်းေရာင္းခ ်ခြင့္မရွိတဲ့သတင္း။
(ဃ)ထိုင္းနိုင္ငံမွာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားအပါအ၀င္မည္သည့္ နိုင္ငံျခားသားမွေစ ်းေရာင္းခ ်ခြင့္မရွိတဲ့စည္ပင္ဥပေဒေၾကာင့္ျမန္မာေစ ်းသည္ေတြ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကတဲ့သတင္း။ 

(င)ထိုင္းနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားကြန္ရက္(MMNT)ရဲ ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-ဦးမိုးၾကိဳးဦးေဆာင္စိစဥ္တဲ့*ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း-သိေကာင္းစရာ* MTFရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ပထမဆုံးထုတ္လႊင့္ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္း။ 

၃။အလုပ္ရွင္လႊဲေျပာင္းစာ(ဘန္ ့က ်က္ေအာ္)အေၾကာင္း-သိေကာင္းစရာ (ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားေတြကလႊဲလို ့အလုပ္ေျပာင္းဖို ့အတြက္အလုပ္ရွင္ထံ၁လၾကိဳတင္ အသိေပးပန္ၾကားရမယ့္ထိုင္းဥပေဒပါအေနအထား) 


၄။နိဂုံးသီခ ်င္း(အႏၲရာယ္ကင္း--ေဘးရွင္းဆုေတာင္းသိခ ်င္း) 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ 

အႏၲရာယ္ကင္း--ေဘးရွင္းဆုေတာင္းသိခ ်င္း---ဆရာမိုးေရးဖြဲ ့သီဆိုသည္။ 

CHO(အႏၲရာယ္...ကင္းေစဘြယ္....ေဘးရွင္းၾကေစကြယ္.....ဒို ့ေရႊ ့ေျပာင္း...ေမာင္နွမရယ္... ဂ ်က္ဘာ..အဖြဲ ့ဆုေတာင္းတယ္)၂ အပိုဒ္-၁။ ။အျပင္သြား..သြားကြဲ ့...လမ္း..လမ္းေလ ််ာက္နဲ ့...စက္ဘီး..စိး..စီးဟဲ ့... အႏၲရာယ္ေတြ..သိပ္မ ်းေနတယ္....အတိုက္အခိုက္မ ်ား.....ဆုံးပါးတယ္......အခုနွစ္မ ်ား... မွာပိုမ ်ားသကြယ္........ အပိုဒ္-၂။ ။၂ေယာက္..၃ေယာက္..တန္းကာရယ္..မေလ ်ွာက္....ၾကပါနဲ ့...
အေ၀းေျပး.. လမ္းမွာ..စက္ဘီးေတြ..စီးရင္......သတိထားပါကြယ္....သင္ေဘးမွာ..အနီးမွာ... မေ၀းကြာ.....အႏၲရာယ္..ကပ္ေနတယ္... 

(CHO......၂ေခါက္ုပန္ေၾကာ ့ဆိုရန္) အဲဒါေၾကာင့္မက္ပ္ေရဒီယိုပရိသတ္ကိုတိုက္တြန္းေျပာဆိုေနရတာေပါ့။ အဆိုေတာ္၀ိုင္၀ိုင္းရဲ ့*တယ္လီဖုန္း*သီခ ်င္းစာသားကိုေဟာဒီလိုျပဳျပင္ သီဆိုလိုက္မယ္ဆိုရင္..*လာျပီကြာ.....ဆရာမိုးနဲ ့ဂ ်က္ဘာ....နားေထာင္လိုက္စမ္းပါ.. (ဖြင့္ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ)** 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။


 +မင္းသူ+

Read More...

*တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးကူညီေရးအတြက္ မဲေဆာက္ေဒသၾကီး၃ျမိဳ ့နယ္ကဆက္လက္အလွဴေငြရရွီဆဲ*

(မဲေဆာက္ျမိဳ ့ဘြန္လို ့(ကိုဥာဏ္အီလက္ထေရာနစ္ အေရာင္းဆိုင္)မီးဖိုေဆာင္မွ လွပ ်ုိျဖူကေလးမ ်ားမွဒုတိယအၾကိမ္အလွဴေငြ-၅၅၀ဘတ္)

ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ကဦးေဆာင္ ၾကီးၾကပ္ျပီးျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးကူညိေရးမဲေဆာက္ေဒသၾကီး၃ျမိဳ ့နယ္ အက ်ဳိးေဆာင္ေကာ္မတီဟာမိမိတို ့လက္ထဲကျမန္မာေငြ၁သိန္း၂ေသာင္းက ်ပ္ အျပင္ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကားအေနနဲ ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဆီက အလွဴေငြေတြဆက္လက္ရရွိေနဆဲပါေနာ္။

(မဲေဆာက္ျမိဳ ့ဖိမုအထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံငယ္မွာ အခုလိုခင္ခင္နဲ ့မွမင္မင္)

ဒီေန ့ေအာက္တိုဘာလ၃ရက္(စေနေန ့)မွာလည္းက ်မတို ့အက ်ဳိးေဆာင္ေကာ္မတီ ဆီကိုဆ္သြယ္လာတဲ့အတြက္ဆရာမိုးနဲ ့ကိုမင္းသူတို ့၂ဦးကမဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိ ဘြန္လို ့(ကိုဥာဏ္)အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္၊မီးဖိုေဆာင္ကလွပ ်ဳိျဖဴေတြက(၅၅၀)ဘတ္၊ ဖိမုအထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံကလစာထုတ္ရက္မဟုတ္ပဲၾကားရက္(ရက္ၾကပ္)မွာ အလွဴပထမအေက ်ာ့(၁၄၀)ဘတ္စသျဖင့္ဒီေန ့(၆၉၀)ဘတ္ရရွိပါတယ္။ (ဗ--ဗလအင္အားျပတဲ့ကိုသားၾကိးက၄၀ဘတ္)
(ဖိမုစက္ရုံငယ္ကစီရုိနယ္ဒိုက၁၀၀ဘတ္တဲ့)
အလွဴရွင္ေတြအားလုံးကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ-က ်န္းမာၾကပါေစ 


သတင္းနဲ ့ဓာတ္ပုံ--သီရိ၊ခင္ရတနာၾကဴ

Read More...

==ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္နဲ႔ ေဒါ့မြန္တို႔ထိပ္တုိက္ေတြ ့ဆံုတဲ့ပြဲ==ဂ်ာမနီေျမက ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္ (၈) ကိ ုေတာ့ ေအာက္တိ ုဘာ ၃ ရက္ နဲ႔ ၄ရက္ေန႔ေတြမွာယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ထိပ္သီးကလပ္ႏွစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္နဲ႔ ေဒါ့မြန္တို႔ထိပ္တုိက္ေတြ ့ဆံုတဲ့ပြဲကိုပရိသတ္အႀကိဳက္ပြဲစဥ္ျဖစ္တာမို ့မလြတ္တမ္းၾကည့္႐ႈ
အားေပးရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေရွာ္ေကးနဲ႔ကိုလံုး၊ ေလဗာကူဆင္နဲ႔ ေအာ့စ္ဘတ္တုိ ့ ႔ပြဲေတြကလည္း ရလဒ္ေကာင္းဖိ ု႔ တိုက္စစ္အၿပိဳင္ဖြင့္ၾကမွာမို ့အႀကိတ္အနယ္ရွိလာမယ့္ပြဲစဥ္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

**ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ ႏွင့္ ေဒါ့မြန္**

ဒီႏွစ္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ႏွစ္သင္းစလံ ုး႐ႈံးပြ ဲမရွိေသးတာမိ ု ႔ အခုပြဲမွာေတာ့ ျပတ္သားတဲ ့ရလဒ္ကိ ု တိ ုက္စစ္အၿပိ ဳင္ဖြင့္ၿပီး ရွ ာေဖြေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္သင္းရဲ ႕ ေနာက္ဆံ ုးငါးပြ ဲေတြ ႕ဆံ ုခဲ ့မႈရလဒ္ကု ိၾကည့ ္ရင္ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္က သံ ုးပြ ဲႏိ ုင္ၿပီး ေဒါ့မြန္တိ ု ႔က အေ၀းကြင္းမွာ ႏွစ္ပြ ဲႏုိင္ထားပါတယ္။ ေဒါ့မြန္ရဲ ႕ အႏု ိင္ႏွစ္ပြ ဲစလံ ုးဟာ ဘု ိင္ယန္ျမဴးနစ္ကြင္းမွာျဖစ္တာမိ ု ႔ အိမ္ရွင္တု ိ ႔သတိထား ရပါလိမ္ ့မယ္။ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ရဲ ႕ ေလာေလာဆယ္ေျခစြမ္းက ႏု ိင္ပြ ဲဆက္ေနၿပီး ေဒါ့မြန္တို႔ကေတာ့ သေရပြဲေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာမုိ႔ အခုပြဲမွာ အိမ္ရွင္တုိ႔ ရလဒ္မျပတ္သားေပမယ့္ ႏု ိင္ပြ ဲရသြ ားႏု ိင္ပါတယ္။

**ေရွ ာ္ ေကးႏွ င့္ကိ ုလံုး**

 ဒီႏွစ္သင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးငါးပြဲေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ရလဒ္ကိုၾကည့္ရင္ ကိုလံုးက သံ ုးပြ ဲႏု ိင္ၿပီး ေရွ ာ္ေကးက ႏွစ္ပြ ဲႏု ိင္ထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ႏု ိင္ပြ ဲ ေတြ ဆက္ေနတဲ ့ ေရွ ာ္ေကးဟာ သေရပြ ဲ၊ ႐ႈ ံးပြ ဲေတြ ဆက္ေနတဲ ့ ကိ ုလံ ုးအသင္းကိ ု အိမ္ကြင္းလည္းျဖစ္တာမိ ု ႔ ဒီပြ ဲမွာအႏု ိင္ကစားပါလိမ့္မယ္။ တု ိက္စစ္မထက္ျမက္ ေပမယ္ ့ ခံစစ္ပိ ုင္းက ်စ္လ  ်စ္သိပ္သည္းတဲ ့ ေရွာ္ေကးကိ ု အခုပြ ဲမွာကိ ုလံ ုးတု ိ႔ တစ္မွတ္ရရင္ပဲ ၀မ္းသာရမယ့္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။

**ေလဗာကူ ဆင္ ႏွ င့္ ေအာ့ စ္ဘတ္**

 ၀ါဒါဘရီမင္နဲ ႔မိန္ ႔ဇ္အသင္းေတြကိ ု ႏု ိင္ပြ ဲရေအာင္ကစားထားတဲ ့ ေလဗာကူ ဆင္နဲ ႔ ႐ႈ ံးပြ ဲေတြဆက္တု ိက္ၾကံ ဳေတြ ႕ထားတဲ ့ ေအာ့စ္ဘတ္တိ ု ႔ဟာ အခုပြ ဲမွာလည္း အေ၀းကြင္းျဖစ္တာမုိ ႔ ေလဗာကူဆင္ကိ ု ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေလဗာကူဆင္ဟာ ေအာ့စ္ဘတ္နဲ ႔ကစားတု ိင္း ႐ႈ ံးပြ ဲနည္းတာမု ိ ႔ အခုပြ ဲမွာလည္း အိမ္ရွင္တု ိ ႔ပဲ အမွတ္ရယူဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  **ဂလက္ဘတ္ ႏွင့ ္ ၀ုဖ္ဘတ္** 

ကြန္ခ်ီနဲ႔ ဂူစတာဗိုတုိ႔ ဒဏ္ရာရေနတာမုိ႔ ၀ုဖ္ဘတ္ရဲ႕ စြမ္းအားလည္း ထိခိ ုက္မႈျဖစ္ေနပါတယ္။ ဟန္ႏု ိဗာကိ ု တစ္ဂိ ုးစီသေရပြ ဲျဖစ္ၿပီး ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ ကိ ု ငါးဂု ိး-တစ္ဂိ ုးနဲ ႔ ႐ႈ ံးထားတဲ ့အတြက္ ဒီပြ ဲမွာေတာ့ ၀ုဖ္ဘတ္တု ိ ႔ ႏု ိင္ပြ ဲရေအာင္ အျပင္းအထန္ရွ ာေဖြပါလိမ့ ္မယ္။ ဒီႏွစ္သင္းရဲ ႕ ေနာက္ဆံ ုးငါးပြ ဲရလဒ္ကိ ု ၾကည့ ္ရင္ ၀ုဖ္ဘတ္က သံ ုးပြ ဲႏု ိင္ၿပီး ဂလက္ဘတ္က တစ္ပြ ဲႏု ိင္ကာ တစ္ပြ ဲသေရျဖစ္ ထားတာမု ိ ႔ အခုပြ ဲမွာ၀ုဖ္ဘတ္တိ ု ႔ ႏု ိင္ပြ ဲျပန္ရွ ာေဖြပါလိမ္ ့မယ္။

 **ေဟာ့ ဖန္ ဟိမ္ းႏွ င့ ္ စတုဂတ္**

 ေဒါ့မြန္ကိ ု တစ္ဂိ ုးစီသေရပြ ဲကစားၿပီး ေအာ့စ္ဘတ္ကိ ု အႏုိင္ကစားထားတဲ ့ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းတု ိ ႔ကေတာ့ အခုပြ ဲမွ ာ စတုဂက္ကိ ု အႏု ိင္ယူဖိ ု ႔ အဓိကကစားသမား ေတြနဲ ႔ ပြ ဲထြက္လာပါလိမ္ ့မယ္။ အယ္ေရာ္ေနာ့စီ ဒဏ္ရာရေနေပမယ္ ့ ထိခိ ုက္မႈ မရွိတဲ ့ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းဟာ အိမ္ကြင္းလည္းျဖစ္တဲ ့အတြက္ စတုဂတ္ကိ ု အမွတ္ခြ ဲေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျခစြမ္းမတည္ၿငိမ္တဲ့ စတုဂတ္တိ ု ႔အတြက္ အခုပြဲ ခံစစ္ဦးစားေပးၿပီး အမွတ္ရဖိ ု ႔ႀကိ ဳးစား႐ု ံကလြ ဲကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားလု ိ ႔ မရတဲ ့ပြ ဲပါ။ 


**ဟန္ ႏု ိဗာႏွ င့ ္ ၀ါဒါဘရီ မင္**

 ႐ႈ ံးပြဲေတြ ဆက္ေနတဲ့ ၀ါဒါဘရီမင္တုိ ႔ဟာ အခုပြဲ အေ၀းကြင္းျဖစ္တာမုိ ့တစ္မွတ္ရေအာင္ ႐ုန္းကန္ရမယ္ ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ဟန္ႏုိဗာနဲ႔ဆံုတုိင္း ရလဒ္ေကာင္းေအာင္ကစားတတ္တာ 
၀ါဒါဘရီမင္ရဲ ႕ အားသာခ်က္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္တိ ု ႔သတိထားရမယ္ ့ အေနအထားပါပဲ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ႏွစ္သင္းစလံ ုးရလဒ္ေတြမေကာင္းၾကေပမယ္ ့ ဒီပြဲမွာ 
ဧည္ ့သည္တိ ု ႔ အေျခအေန ေကာင္းသြ ားႏု ိင္ပါတယ္။ 

**အင္ ဂို စတက္ ႏွ င့ ္ ဖရန္ ႔ဖတ္** 

ဒီႏွစ္မွ တန္းတက္လာတဲ ့ အင္ဂိ ုစတက္ရဲ ႕ ေျခစြမ္းက ေလ  ်ွာ့တြက္လိုေတာ့ မရပါဘူး၊ ကိ ုလံ ုးကိ ု အေ၀းကြင္းမွာတစ္ဂိ ုးစီသေရကစားခဲ ့တဲ ့ အင္ဂိ ုစတက္ ဟာ အခုပြဲအိမ္ကြင္းမွာ ဖရန္႔ဖတ္ကို ဧည့္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသာဘာလင္နဲ ႔ ေရွ ာ္ေကးကိ ု ဆက္တိ ုက္႐ႈ ံးပြ ဲၾကံဳေတြ ႕ထားတဲ ့ ဖရန္႔ဖတ္အတြက္ ဒီပြဲမွာ အႏုိင္ျပန္စတင္မလားၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္သင္းဆံ ုတုိင္း သေရပြ ဲေတြခ်ည္းမ်ားခဲ ့တာမိ ု ႔ အိမ္ရွင္တု ိ ႔ အခုပြ ဲမွာအမွတ္ျပည္ ့ရယူသြ ားႏု ိင္မယ္ ့ အေျခအေန ရွ ိပါတယ္။

 +မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==မဆုိင္ဆုိင္ ၊ ဆုိင္ဆုိင္=

သူမသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္..
 ...................................................
 သူမသည္ အလြန္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္
.. ..............................................................
 သူမသည္ ပို၍ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္.
. .............................................................
သူမသည္ သာလြန္၍ ပိုျပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္းသည္.. .................................................................................
 ႏွင္းမိုးစက္ေလး ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္က်လာသည္ႏွင္႔..
 ေအးခုိက္လာ၍ ကုိယ္႔ရင္ကုိယ္ပုိက္ေထြး သူမရွိသည္ဟု ေတြး....
 ဆုိင္ဆုိင္ ၊ မဆုိင္ဆုိင္..
 ...................
သူမကုိ ခ်စ္...သည္။

 ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
+ပဥာက္+

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ(အဲဒီလိုအေကာင္မ ်ဳိးေမြးေနတာ)==


Read More...

==လူထုက ်န္းမာေရး(ေမြးကြၽတ္နာေပါက္ၿပီဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ)==

**Public Health** 
ဘက္တီးရီးယားတစ္မ်ဳိး ေၾကာင့္ အေရျပားမွာ ဝက္ၿခံလို အဖုေသးေလးကစလို႔ တျဖည္း ျဖည္းႀကီးလာၿပီး ျပည္တည္နာ အထိျဖစ္တတ္တဲ့ ေမြးကြၽတ္နာ တို႔၊ အနာပဆုပ္တို႔ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဆို ရင္ အႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ သက္ သာေပ်ာက္ကင္းေစမယ့္နည္း လမ္းေလးေတြသိထားရေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အိမ္မွာ နႏြင္းမႈန္႔အဆင္သင့္ ရွိတယ္ဆိုရင္ နႏြင္းမႈန္႔ ၂ ဇြန္းကို ေရခပ္ေႏြးေႏြးလက္ဖက္ရည္တစ္ ပန္းကန္စာေဖ်ာ္စပ္ၿပီး ေသာက္ ေပးႏိုင္သလုိ နႏြင္းမႈန္႔နဲ႔ေရနဲ႔ ခပ္ ပ်စ္ပ်စ္ေဖ်ာ္ၿပီး အနာကိုလိမ္းေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ေရေႏြးအျဖဴထဲကို ဆားအနည္းငယ္ခတ္ၿပီး အဝတ္ သန္႔တစ္ခုစိမ္ၿပီး အနာေပၚကို ေႏြးေနတဲ့အဝတ္ေလးအုပ္ေပး ရင္လည္း သက္သာေစပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီအနည္းငယ္ကို ေတာက္ေတာက္စဥ္းၿပီး ေရေႏြးနဲ႔ ျပဳတ္ၿပီး ေရတစ္ဝက္ေလာက္ခန္း သြားရင္ အနာတစ္ဝိုက္ကို အဲဒီ ေရနဲ႔ဖန္ေရေဆးတာမ်ဳိးလုပ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။

 ၾကက္သြန္ျဖဴကို လည္း အႏွစ္ျဖစ္တဲ့အထိ ႀကိတ္ ေျခၿပီး အနာေပၚကိုအံုေပးထားၿပီး ေျခာက္သြားရင္ ေရစြတ္ထားတဲ့ အဝတ္သန္႔ေလးနဲ႔ သုတ္ေပးရင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါ တယ္။ ပန္းသီးဗီနီကာရွိရင္လည္း ဂြမ္းစေလးနဲ႔ အနာရွိတဲ့ေနရာကို တို႔ေပးႏုိင္သလို ေရနည္းနည္းနဲ႔ ေရာၿပီးေတာ့လည္း အနာကိုေဆး ေၾကာလို႔ရပါတယ္။ တမာရြက္ကို လည္း ႀကိတ္ေျခအႏွစ္လုပ္ၿပီး အနာတစ္ဝုိက္သုတ္လိမ္းထား တာမ်ဳိး ႏွစ္ရက္ေလာက္လုပ္ေပး ႏုိင္ပါတယ္။

  အာလူးကို အရည္ညႇစ္ၿပီး အနာကိုတစ္ေန႔ေလး ငါးႀကိမ္ လိမ္းေပးရင္လည္း ျမန္ျမန္သက္ သာေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဇီရာ ေစ့ကိုလည္း ႀကိတ္ၿပီး ေရနည္း နည္းနဲ႔ေရာကာ အနာတစ္ဝုိက္ လိမ္းထားၿပီး ေျခာက္တဲ့အထိ ထားကာ ေရေဆးခ်လိုက္ပါ။ တ႐ုတ္နံနံရြက္ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္အနည္းငယ္ကို ငါးမိ နစ္ေလာက္ျပဳတ္ၿပီး အႏွစ္ျဖစ္ ေအာင္ႀကိတ္ေျခကာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္သုတ္လိမ္းထား ေပးရင္ အနာသက္သာေစတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ၾကက္ဆူဆီအနည္းငယ္ကုိ အနာရွိတဲ့ေနရာလိမ္းၿပီး တစ္ညေလာက္ပတ္တီးစည္းထားလိုက္ရင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္ပါတယ္။

+ 7Day+

Read More...

Friday, October 2, 2015

== ထုိင္းက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ေစ်းေရာင္းခြင့္ တားျမစ္သည့္အေပၚ ျမန္မာမ်ား စိုးရိမ္ေန==

+(ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း-KIC ကရင္သတင္းစဥ္)+

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း ရေနာင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ကူရဘူရိခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအႏံွ႕၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္သမားမ်ားကုိ ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အသိေပးဆုိင္းပုဒ္မ်ားကို ထုိင္းစည္ပင္ဌာနမွ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔က စိုက္ထူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မဲေဆာက္တြင္ ေစ်းေရာင္းေနသည့္ ျမန္မာမ်ားကလည္း ေစ်းမေရာင္းရေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“အဲဒီလိုၾကားေတာ့ စိုးရိမ္မႈ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆိုင္ဖြင့္ထားတာက နားလည္မႈေတြနဲ႔ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ အပါအ၀င္ သူတို႔သတ္မွတ္ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေၾကး ေပးရတဲ့အျပင္ အရင္းအႏွီးလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေရာင္းခြင့္မရွိဘူးဆို က်ေနာ္တို႔ လံုး၀ အဆင္မေျပဘူး”ဟု တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖြင့္ထားသည့္ ကိုေအာင္ႏိုင္က ေကအိုင္စီသို႔ ယေန႔ ေျပာသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာလူဦးေရ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ား အပါအ၀င္ ေခါင္း ရြက္ဗ်တ္ထိုး ေစ်းသည္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသားတဦးဦးက အမည္ခံလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းအလိုက္ အခြန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိလည္း နားလည္မႈျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္မ်ားရွိသည္ဟု ဆိုင္ဖြင့္ထားသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ မဲေဆာက္ေစ်းထဲရွိ ကုန္စိမ္းတြန္းလွည္းသည္တစ္ဦးက “မဲေဆာက္ေစ်းမွာ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုးေတြဆို ေစ်းေကာက္ မနက္ည ၁၀ဘတ္ေပးရတယ္။ က်ေနာ္တို႔လို တြန္းလွည္းသမားကေတာ့ ပုလိပ္ေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေၾကး တစ္လကို ၇၀၀ဘတ္ေပးရ တယ္။ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေစ်းမေရာင္းရဘူးဆို အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ထိုင္းေတြလည္း အဆင္မေျပဘူး”ဟု ေျပာသည္။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသား အပါအ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ပစၥည္းထမ္းရြက္ လုိက္လံေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္ ဖြင့္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ေစ်းေရာင္းေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဘတ္ ၂ဝဝဝထက္ မပိုသည့္ဒဏ္ေငြ ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အလုပ္သမားကတ္ မရွိပါက ငါးႏွစ္ထက္မေက်ာ္သည့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြဘတ္ ၂ဝဝဝမွ ၁ဝဝ,ဝဝဝအထိ က  ်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ထိုင္းတြင္ ယခင္ကတည္းက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေစ်းေရာင္းခြင့္မျပဳသည့္ ဥပေဒရွိခဲ့သလို ယခု ကဲ့သို ့ဘတ္ ၂၀၀၀ ဒဏ္႐ိုက္မည္ဆိုပါက ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထုိးသည္မ်ား အထိနာမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူး တြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA) ဥကၠဌ ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာသည္။ ယခင္က ထိုင္းေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ အလုပ္ခြင္သြား ရာတြင္ ျမန္မာမွန္း သိသာထင္ရွားေအာင္ အက်ႌအ၀ါဂ်ာကင္မ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔ (MAT) ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက ်ာ္ေသာင္းကလည္း ေျပာသည္။ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃သန္းခန္႔ရွိၿပီး တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ အေထာက္အထားရွိသူ ၁.၃ သန္းခန္႔ႏွင့္ အေထာက္အထားမရွိသူ ၁.၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ ၂သိန္းေက ်ာ္ရွိၿပီး ၆ေသာင္းခန္႔သာ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ အေထာက္အထားရွိေၾကာင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Read More...

==အသင္းၾကီးေတြအမွတ္ျပည့္ရဖို ့မလြယ္တဲ့လာလီဂါပြဲစဥ္(၇)==စပိန္ေျမကလာလီဂါပြဲစဥ္(၇)ကိ ု ေအာက္တိ ုဘာ ၃ ရက္နဲ ႔ ၄ ရက္ေတြ မွာကစားမွာမိ ု ႔ ထိပ္တန္းအသင္းေတြ အတြက္ ပြ ဲက ်ပ္အျဖစ္ ရင္ဆိ ုင္ရဖို႔ ရွ ိေနပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ပြ ဲစဥ္ေတြ အနက္ ဆီဗီလာနဲ ႔ဘာစီလု ိနာ၊ အက္ သလက္တီကိ ုနဲ ႔ ရီးရဲမက္ဒရစ္တိ ု ႔ရဲ  ့ယွဥ္ၿပိ ဳင္မႈေတြက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ရင္ခုန္သံကိ ု ျမန္ေစဦးမွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။

 **ဆီ ဗီလာႏွ င္ ့ ဘာစီ လိ ုနာ**

အိမ္ကြင္းမွာ ႏိုင္ပြ ဲ ျပန္ရလာတဲ့ ဆီဗီလာကိ ု ဘာစီလိုနာတိ ု ႔ ေပါ့ေပါ့ ဆဆေတာ့ကစားလိ ု ႔ မရပါဘူး။ အိမ္ရွင္တိ ု ႔ခံစစ္အားနည္းမႈက ဘာစီလိ ုနာ တိ ုက္စစ္မွ ဴးေတြ အႀကိ ဳက္ေတြ ႕ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကစားထားရလိ ု ႔ ပြ ဲပန္းေနမယ္ ့အျပင္ အဓိကတိ ုက္စစ္မွ ဴး မက္ဆီ ဒဏ္ရာ ေၾကာင္ ့ မပါ၀င္ႏိ ုင္လိ ု ႔ အားနည္းေပ မယ့္ ပြ ဲတိ ုင္းနီးပါး ဂိုးသြင္းေနတဲ ့ေနမာနဲ႔ ဆြာရက္ဇ္တို႔ေၾကာင့္ တိုက္စစ္အရွိန္ မပ်က္ႏိ ုင္ပါဘူး။ ဒီပြ ဲမွ ာ ဘာစီလိ ုနာတိ ု ႔ အေျခေန ေကာင္းနဲ႔ ၾကံ ဳေတြ ႕ရပါလိမ္ ့မယ္။

**အက္သလက္တီ ကိ ု ႏွ င္ ့ ရီ းရဲမက္ဒရစ္**

 ၿပီးခဲ ့တဲ ့ ပြ ဲစဥ္မွာဗီလာရီးရဲကိ ု တစ္ဂိ ုး-ဂိ ုးမရွ ိနဲ ႔ ႐ံႈးခဲ ့တဲ ့ အက္သလက္ တီကိ ုဟာ အခုပြ ဲမွာ ႏိ ုင္ပြ ဲျပန္ရွ ာဖိ ု ႔ ႀကိ ဳးစားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ၿပိ ဳင္ဘက္က ရီးရဲမက္ဒရစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။
 ရီးရဲမက္ ဒရစ္တိ ု ႔ကလည္း ၿပီးခဲ ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာ မာလာဂါကို ဂိ ုးမရွိသေရပြဲျဖစ္ထား တာမိ ု႔ အခုပြ ဲမွာ အေ၀းကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ အႏိ ုင္ရလဒ္ကိ ုရေအာင္ႀကိ ဳးစား ေဖာ္ထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ ေျခစြမ္းအရ အိမ္ရွင္တို ႔ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္မွန္းႏိ ုင္တာ တစ္မွတ္ျဖစ္ၿပီး ရီးရဲမက္ဒရစ္တိ ု ႔ပဲ ႏိ ုင္ပြ ဲရသြားနိုင္ပါ တယ္။  


**လီ ဗန္ ေတးႏွ င္ ့ ဗီ လာရီ းရဲ** 

တန္းစီဇယားထိပ္ဆံ ုးမွာဦးေဆာင္ ေနတဲ့ ဗီလာရီးရဲဟာ ဒီႏွစ္မွာ ေျခ စြမ္းေတြျပေနပါတယ္။ အခုတစ္ေလာ ႏိုင္ပြ ဲေတြဆက္ေနတဲ ့ ဗီလာရီးရဲဟာ တိ ုက္စစ္၊ ခံစစ္ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ကစားႏိုင္ေနၿပီး ပံုစံေကာင္းရရွိေန ပါတယ္။ လီဗန္ေတးတိ ု ႔က ဒီႏွစ္ လာလီဂါမွာ ရလဒ္ေတြ ဆိုးရြား ေနၿပီး ပြဲတိ ုင္း အမွတ္ရဖို႔ ႀကိဳးစား ေနရပါတယ္။ ဒီပြ ဲမွ ာ ဗီလာရီးရဲတိ ု႔ပဲ ႏိ ုင္ပြ ဲဆက္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 **အက္စ္ပန္ ညိ ဳႏွ င္ ့ ဂီ ဂၽြန္**

 ၿပီးခဲ ့တဲ ့ ပြ ဲစဥ္မွာဒီပိ ု ႔တီဗိ ုကိ ု အေ၀း ကြင္းမွာ သံုးဂိုးျပတ္႐ံႈးထားတဲ့ အက္စ္ပန္ညိ ဳဟာ အခုပြဲ ဂီဂၽြန္နဲ ႔ ယွဥ္ၿပိ ဳင္ရမွာျဖစ္လိ ု ႔ ခက္ခဲပါဦးမယ္။ ဂီဂၽြန္တုိ ႔ကလည္း ဘက္တစ္ကိ ု အိမ္ ကြင္းမွာ ပူပူေႏြးေႏြး႐ံႈးထားလိ ု ႔ အခု ပြဲမွာ ႏိုင္ပြဲေမွ်ာ္မွန္းလာႏိုင္ေပမယ္ ့ အိမ္ကြင္းမွာ ေျခစြမ္းမာေက ်ာတဲ့ အက္စ္ပန္ညိဳေၾကာင့္ အေျခေန မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး။ အိမ္ရွင္တို႔ ကပ္ၿပီး အႏိ ုင္ရသြားပါလိမ္ ့မယ္။ 

**ဘီလ္ဘာအိ ု ႏွ င့္ ဗလင္စီယာ**

႐ံႈးပြ ဲ၊ သေရပြ ဲေတြမ်ားေနတဲ ့ ဘီလ္ဘာအိုတို႔ အခုပြဲအိမ္ကြင္းျဖစ္ေပမယ္ ့ ေျခစြာေနတဲ ့ ဗလင္စီယာနဲ ႔ ရင္ ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင္ ့ အႏိ ုင္ရလဒ္ကိ ု ေမွ်ာ္မွန္းလိ ု ႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ ဗလင္စီယာတိ ု ႔ကအိမ္ကြင္း မွာေျခစြမ္းျပႏိ ုင္ေပမယ္ ့ အေ၀းကြင္းမွာရလဒ္မေကာင္းတတ္လိ ု ႔ ဖိဖိစီးစီး ကစားရင္အိမ္ရွင္တိ ု႔ အမွတ္ရႏိ ုင္တဲ ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ 

**မာလာဂါႏွ င္ ့ ရီ းရဲ ဆိ ု စီဒက္** 

ရလဒ္ေတြ ဆိုးရြားေနတဲ ့ မာလာ ဂါတိ ု ႔လည္း ပြ ဲတိ ုင္း ႐ုန္းကန္ေနရပါ တယ္။ ဆိ ုစီဒက္တို ႔က ၿပီးခဲ့တဲ ့ပြဲမွာ ဘီလ္ဘာအိ ုကို အိမ္ကြင္းမွ ာ ဂိ ုးမရွိသေရပြဲ ကစားထားၿပီး အခုပြဲမွာ အေ၀းကြင္းဆိ ုေတာ့ အႏိုင္ကစားဖို ႔ ျပင္ဆင္လာပါလိမ္ ့မယ္။ အိမ္ကြင္း၊ အေ၀းကြင္းေတြမွာေျခစြမ္းက  ်ဆင္း ေနတဲ ့ မာလာဂါတိ ု႔လည္း အခုပြ ဲမွ ာ အႏိ ုင္ရဖို ႔ႀကိဳးစားမွ ာပါ။ 

**ရင္နာဒါႏွ င္ ့ ဒီ ပိ ု ႔တီ ဗို** 

ဒီႏွစ္ လာလီဂါမွာပြဲတိ ုင္း ရလဒ္ မေကာင္းတဲ့ ဂရင္နာဒါတို႔ အခုပြဲ အိမ္ကြင္းမွာကစားရေပမယ္ ့ ရလဒ္ေကာင္းကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္ပါ ဘူး။ ႏိ ုင္ပြ ဲေတြ ဆက္တိ ုက္ရယူေနတဲ ့ ဒီပိ ု ႔တီဗိ ုတိ ု ႔ကေတာ့ အခုပြ ဲကိ ု အခြင္ ့ အေရးေကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အသံ ုး ခ်ၿပီး အမွတ္ျပည္ ့ရေအာင္
 စြမ္းေဆာင္ပါလိမ့ မယ္။ 

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ(ဖဲၾကိဳးျဖတ္အခမ္းအနားဖြင့္မယ့္လူၾကီးမေရာက္ေသးလို ့)==


Read More...

==လူထုက ်န္းမာေရး(လိေမၼာ္သီး ေဖ်ာ္ရည္က ေကာ္ဖီထက္ ပိုႏိုးၾကားေစ)==

**Public Health** 
လိေမၼာ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ဟာ ေကာ္ဖီထက္ ပိုးႏုိးၾကားေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မနက္မွာ ေကာ္ဖီေသာက္ထားတဲ့သူထက္ လိေမၼာ္သီး ေဖာ္ရည္ တစ္ခြက္ ေသာက္ထားတဲ့သူဟာ မြမ္းလြဲပိုင္း အခ်ိန္မွာ ပိုျပီးေတာ့ ႏုိးၾကား ပါတယ္။ ၂၄၀ မီလီလီတာ ရွိတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ပမာဏကို ေသာက္သံုးျခင္းက တစ္ေန႔တာ အတြက္ လံုေလာက္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ယင္း ေသာက္သံုးမွုေၾကာင့္ လန္းဆန္းေနေစျခင္း၊ အာရံုစူးစုိက္မွု အား ေကာင္းေစျခင္း နဲ႔ အခ်ိန္ပိုၾကာ အလုပ္လုပ္နုိင္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ သူဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားရဲ႕ သြားလာမွုကို ပုံမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေစျပီး ဦးေႏွာက္သုိ႔ ေသြးလည္ပတ္ရန္ ေကာင္းေစေအာင္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

 လူငယ္ ၂၄ ဦးကို ေသာက္ေစလို႔ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေကာ္ဖီထက္ ပုိျပီးေတာ့ ထိေရာက္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိတယ္လို႔ European Journal of Nutrition မွ ဆုိပါတယ္။ ေျခာက္နာရီေက  ်ာ ္ ၾကာသြားသည့္တိုင္ တက္ၾကြေနမွုကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေကာ္ဖီနဲ႔ ဓာတ္မတည့္သူမ်ား အေနနဲ႔ လိေမၼာ္ရည္ကို ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးထား ပါတယ္။

. Ref: dailymail

Read More...

Thursday, October 1, 2015

==အာၾကီးနဲ ့သရဲနီတို ့ထိပ္တိုက္ဆုံမယ့္ပရီမီယာလိဂ္ပြဲစဥ္(၈) =ဒီတစ္ပတ္ ၾကားရက္ေတြမွာခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြနဲ ႔ ယူ႐ိုပါလိဂ္ ပြဲေတြေၾကာင္ ့ ပင္ပန္းေနတဲ ့ ဥေရာပ ထိပ္တန္းကလပ္ေတြအဖို႔ လာမယ့္ စေန၊ တနဂၤေႏြျဖစ္တဲ ့ ေအာက္တိ ုဘာ ၃ ရက္နဲ ႔ ၄ ရက္ေတြမွာ ျပည္တြင္း လိဂ္ၿပိ ဳင္ပြ ဲေတြ ဆက္လက္ဆင္ႏႊ ဲရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရီမီယာလိဂ္ပြဲစဥ္(၈) ကိ ုေတာ့ ေအာက္တိ ုဘာ ၃ ရက္ နဲ ႔ ၄ ရက္ေတြမွာကစားတဲ ့အခါ
အာဆင္နယ္နဲ ႔ မန္ယူ၊ အဲဗာတန္န႔ ဲ လီဗာပူးတိ ု႔ပြ ဲေတြ အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း အသင္းေတြရဲ ႕
 အားထုတ္မႈေတြကိ ု ျမင္ေတြ ႕ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

**အာဆင္နယ္ ႏွ င္ ့ မန္ ယူ**

သရဲနီ မန္ယူကြင္းမွာနာက္ဆံ ုး ေတြ ႕ဆံ ု ခဲ့တဲ့ပြဲ ရလဒ္ကေတာ့ တစ္ဂိုးစီ သေရ ျဖစ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွ ာ တန္းစီဇယားကိ ု ဦးေဆာင္ ေနတဲ ့မန္ယူဟာ လက္ရွ ိအေနအထား ကိ ု တည္ၿမဲေအာင္ ဒီပြ ဲမွာ ေျခကုန္ဖြင့္ကစားပါလိမ္ ့မယ္။ မန္ယူဟာ ေဆာက္သမ္တန္၊ အစ္ဆြစ္နဲ ႔ ဆန္း ဒါးလန္း အသင္းေတြကိ ု ဆက္တိ ုက္ အႏိ ုင္ယူထားၿပီး တိ ုက္စစ္ပိ ုင္းက လည္း တိုးတက္မႈရွ ိေနပါတယ္။ အာဆင္နယ္တိ ု ႔ကလည္း လက္စတာ နဲ ႔ စပါးကိ ု ႏိ ုင္ပြ ဲေတြရယူခဲ ့တာမိ ု ႔ ႏွစ္ သင္းစလံုးအတြက္ အမွတ္ရရွိေရး အစြမ္းကုန္ ဆင္ႏႊ ဲပါလိမ့ ္မယ္။ တိ ုက္စစ္ေရာ၊ ခံစစ္ပါ ဟန္ခ်က္ညီေနတဲ ့ ဒီႏွစ္သင္းမွာ အိမ္ရွင္တို ႔ အားသာ ခ်က္ရွိသြ ားႏိ ုင္ပါတယ္။


 **အဲဗာတန္ ႏွ င္ ့ လီ ဗာပူ း**

အဲဗာတန္ကြင္းမွာေနာက္ဆံ ုးကစား ခဲ ့တဲ ့ ပြ ဲရလဒ္ကိ ု ၾကည္ ့ရင္ လီဗာပူးတိ ု ႔ ဂိ ုးမရွိ သေရပြ ဲျဖစ္ထားပါတယ္။ သေရ ပြ ဲေတြမ်ားေနတာကိ ု အဆံ ုးသတ္ၿပီး ဗီလာနဲ ႔ပြ ဲမွာ ႏိ ုင္ပြ ဲျပန္ရထားတဲ ့ လီဗာပူး ဟာ အခုတစ္ေလာႏိ ုင္ပြ ဲေတြ ဆက္ေန တဲ ့ အဲဗာတန္ကိ ု အေ၀းကြင္းမွာခက္ခဲ ပါလိမ္ ့မယ္။ အဲဗာတန္တိ ု ႔က ခံစစ္ပိ ုင္း အားနည္းခ်က္ကိ ု မျပဳျပင္ရင္ လီဗာပူး တိ ု ႔ အေျခအေနေကာင္းႏိ ုင္ေပမယ္ ့ လက္ရွ ိႏွစ္သင္းစလံ ုး ေျခစြမ္းအရေရာ၊ ႏိ ုင္ပြ ဲလိ ုအပ္မႈ ျပင္းျပေနမႈေရာ ၾကည္ ့ ရင္ လီဗာပူးတိ ု ့  ႏိ ုင္ပြ ဲရသြ ားႏိ ုင္ပါတယ္။


  **ဆြ မ္ ဆီ းႏွင္ ့ စပါး** 

ဒီႏွစ္သင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံ ုးေတြ ႕ဆံ ုခဲ ့မႈ ရလဒ္ကိ ုၾကည္ ့ရင္ စပါးကြင္းမွာဆြမ္ ဆီးတိ ု ႔ သံ ုးဂိ ုး-ႏွစ္ဂိ ုးနဲ ႔ ႐ံႈးထားခဲ ့ပါတယ္။ လက္ရွ ိအေနအထားမွာလည္း ႐ံႈးပြ ဲေတြ ဆက္ေနတဲ ့ ဆြမ္ဆီးဟာ မန္စီးတီးလိ ု အသင္းကိ ု အႏိ ုင္ကစားထားတဲ ့ စပါး ကိ ု ေက  ်ာ ္လႊ ားဖိ ု ႔မလြယ္ပါဘူး။ ဒီပြဲမွာ စပါးတိ ု ႔ ႏိ ုင္ပြ ဲရႏိ ုင္ၿပီး အိမ္ရွင္ ဆြမ္ဆီး တိ ု ႔ ကံေကာင္းမွ တစ္မွတ္ရႏိ ုင္မယ္ ့ အေနအထားပါပဲ။ 


**မန္ စီ းတီ းႏွ င့္ နယူးကာဆယ္** 

စပါးကိ ု ႐ံႈးပြ ဲၾကံဳ ဳၿပီး တန္းစီးဇယား ထိပ္ဆံ ုးေနရာကိ ု ဖယ္ေပးလိ ုက္ရတဲ ့ မန္စီးတီးတိ ု ႔ဟာ အခုပြဲကိ ု မျဖစ္မေန အႏိုင္ကစားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခစြမ္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာတဲ ့ မန္စီးတီးဟာ ရလဒ္ေတြ ဆိ ုးရြ ားေနတဲ ့ နယူးကာဆယ္ကိ ု အမွတ္ခြ ဲေပးမွာမဟုတ္ သလိ ု ေနာက္ဆံ ုးေတြ ႕ဆံ ုခဲ ့တဲ ့ ပြ ဲရလဒ္ လိ ုပဲ နယူးကာဆယ္ကိ ု ဂိ ုးျပတ္သြင္း ေအာင္ပြ ဲခံပါလိမ္ ့မယ္။


 **ခ်ယ္လ္ဆီ းႏွင္ ့ ေဆာက္သမ္ တန္**

 နယူးကာဆယ္ကို ႏွစ္ဂိုးစီသေရ ကစားခဲ ့တာမိ ု ႔ ႏိ ုင္ပြ ဲေတြ တန္ ႔သြ ားတဲ ့ ခ်ယ္လ္ဆီးတို ့ဟာ ေျခစြမ္းမာေက ်ာတဲ ့ ေဆာက္သမ္တန္နဲ ႔ ရင္ဆိ ုင္ရမွာမိ ု ႔ ပြဲမေခ်ာင္ပါဘူး။ ခ်ယ္လ္ဆီးကြင္းမွာ ေဆာက္သမ္တန္ကိ ု ေနာက္ဆံ ုးလက္ခံ ကစားခဲ ့တဲ ့ပြ ဲမွာတစ္ဂိ ုးစီသေရပြ ဲျဖစ္ခဲ ့ တာကိ ု သတိျပဳၿပီး ခ်ယ္လ္ဆီးတိ ု ႔ ျပင္ ဆင္မွ ရပါလိမ္ ့မယ္။ အိမ္ရွင္တိ ု ႔ အႏိ ုင္ ရႏိ ုင္ေပမယ္ ့ ေျချပန္တက္လာတဲ ့ ေဆာက္သမ္တန္ေၾကာင္ ့ သေရပြဲလည္း ျဖစ္သြ ားႏိ ုင္ပါတယ္။ 


**ဆန္ဒါးလန္းႏွ င္ ့ ၀က္ စ္ဟမ္း** 

အခုတစ္ေလာ သေရပြ ဲ၊ ႐ႈံးပြ ဲေတြ ျဖစ္လာတဲ ့ ၀က္စ္ဟမ္းဟာ အခုပြ ဲ အေ၀းကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ ႏိ ုင္ပြ ဲရေအာင္ ျပန္ရွ ာေဖြပါေတာ့မယ္။ အသင္းႀကီး ေတြျဖစ္တဲ ့ မန္ယူ၊ မန္စီးတီးတိ ု ႔နဲ ႔ ဆက္ တိ ုက္ ၾကံ ဳေတြ ႕ၿပီး ႐ံႈးပြ ဲေတြ ဆက္တိ ုက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ ဆန္းဒါးလန္းအတြက္ ေတာ့အခုပြ ဲဟာလည္းပြ ဲမေခ်ာင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံ ုးေတြ ႕ဆံ ုခ့ ဲတဲ ့ပြ ဲမွာ ၀က္စ္ ဟမ္းတို ႔က တစ္ဂိ ုး-ဂိုးမရွ ိနဲ ႔ ႏိုင္ပြဲ ရထားတာေၾကာင္ ့ အခုပြ ဲမွာလည္း ၀က္စ္ဟမ္းတိ ု ႔ပဲ အမွတ္ျပည္ ့ ယူသြ ား ဦးမွာပါ။ 

**ေနာ့ ၀ွ စ္ ခ်္ႏွ င္ ့ လက္ စတာ** 

အာဆင္နယ္ကိ ု ဂိ ုးျပတ္႐ံႈးခဲ ့လိ ု ႔ ႐ံႈးပြ ဲအရသာကိ ု ထိေတြ ႕ခံစားလိ ုက္ရတဲ ့ လက္စတာအတြက္ ေနာ့၀ွစ္ခ်္ကို ပြ ဲက  ်ပ္အျဖစ္ ရင္ဆိ ုင္ရပါလိမ္ ့မယ္။ ေနာ့၀ွစ္ခ်္ဟာ ေျခမွန္တဲ ့အသင္းျဖစ္ၿပီး လက္စတာကို အနိမ္ ့ဆံုး သေရပြဲရ ေအာင္ ကစားႏိ ုင္တဲ ့ အသင္းျဖစ္ပါ တယ္။ လက္စတာတိ ု ႔ကေတာ့ ႏိ ုင္ပြဲရေအာင္ ႀကိ ဳးစားလာမွာျဖစ္ေပမယ္ ့ အျပည့္အ၀ေပ်ာ္ႏိုင္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

**ဗီ လာႏွ င္ ့ စတု တ္**

 ဗီလာကြင္းမွာေနာက္ဆံ ုး ကစား ခဲ ့တဲ ့ ပြ ဲရလဒ္ကိ ု ၾကည္ ့ရင္ စတုတ္တိ ု ႔ က ႏွစ္ဂိ ုး-တစ္ဂိ ုးနဲ ့  ႏိ ုင္ပြ ဲရထားခဲ ့ပါ တယ္။ လက္ရွိေျခစြမ္းအရ ႐ံႈးပြ ဲေတြ မ်ားေနတဲ ့ ဗီလာကိ ု ႏိ ုင္ပြ ဲေတြ ဆက္ေနတဲ့ စတုတ္တို႔ဟာ ဂိုးမျပတ္ႏိ ုင္ ေပမယ့္ ေက  ်ာ ္ျဖတ္သြ ားမွ ာပါ။ ခံစစ္ ပိ ုင္းေကာင္းမြန္တဲ ့ စတုတ္ကိ ု ဗီလာ တိ ုက္စစ္မွ ဴးေတြ ဂိ ုးရဖိ ု ႔ ခက္ခဲပါလိမ္ ့ မယ္။ 

**ဘုန္ းေမာက္ ႏွ င္ ့ ၀က္ ဖိ ု ႔ ဒ္**

 ႏွစ္သင္းစလံ ုး ေျခရည္တူၾကတာ မိ ု ႔ အခုပြ ဲမွာအႏိ ုင္ရလဒ္ကိ ု အၿပိ ဳင္ ပုံေဖာ္ၾကပါလိမ္ ့မယ္။ ဘုန္းေမာက္ ကြင္းမွ ာ ေနာက္ဆံ ုးကစားခ့ ဲတဲ ့ ပြ ဲမွာ ၀က္ဖိ ု႔ဒ္တို႔ ႏွစ္ဂိုးျပတ္႐ံႈးထားခဲ ့ပါ တယ္။ အခုပြ ဲမွာ ဘုန္းေမာက္တိ ု ႔က အိမ္ကြင္းလည္းျဖစ္တဲ ့အျပင္ ႏိုင္ပြဲ လည္း ရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္မွာမို႔ ၀က္ဖို ႔ဒ္တိ ု႔ ပြဲက  ်ပ္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီပြဲရလဒ္က ႏွစ္သင္းစလံ ုးရဲ ႕ လက္ရွိေျခစြမ္းအရ သေရပဲြလည္း ျဖစ္ေပၚႏိ ုင္ပါတယ္။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ(အစိုးရနဲ ့ျပည္သူ..သူနိုုင္ကိုယ္နိုင္အျပိဳင္ၾကဲ)==


Read More...

==လူထုက ်န္းမာေရး(အစာအိမ္သမားမ်ား စိတ္မညစ္ရေတာ့ပါ။ အစာအိမ္ေရာဂါ ေဆးမဟာႀကီး လာပါၿပီ။)==

**Public Health**
 ++ေဆးနည္း++ -

၁။လက္ဖက္ေျခာက္ေကာင္းေကာင္း(၁၀)က ်ပ္သား

 ၂။နႏြင္းမႈန္႕ စစ္စစ္ (၁၀)က ်ပ္သား

၃။ဆားသန္႕သန္႕အမႈန္႕(၅)က ်ပ္သား တုိ႕ကုိအမႈန္႕ျပဳလုပ္၍

၄။ပ်ားရည္စစ္စစ္ (၂၀)က ်ပ္သား
 ၅။ေရွာက္ရည္ (၂၀)က ်ပ္သားတုိ႕ႏွင့္ သမေအာင္နာနာေမႊေပးျပီး အလုံးေသးေသးမ်ားလုံးထားရမည္။ အရိပ္ေအာက္မွာ အေျခာက္ခံပါ။ တစ္ေန႕သုံးလုံးသုံးၾကိမ္၊ အစာမစားမွီၾကဳိတင္စားပါ။ ေဆးစားျပီးတစ္ပတ္အတြင္း အစာအိမ္ေရာဂါ ႏွင့္ ဗုိက္နာဗုိက္ေအာင့္ ၊ အေၾကာတက္ေဝဒနာမ်ားပါ သိသိသာသာထူးျခား၍ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ အစာအိမ္ေဝဒနာရွင္သည္ဆီးမွန္ဝမ္းမွန္ေသြးေလမွန္လာသည့္အတြက္နာက ်င္ခံခက္ေသာ အစာအိမ္ေရာဂါ အတြက္ႏွင့္စိတ္မဆင္းရဲေစရေတာ့ပါ။ မိရုိးဖလာေဆးနည္းျဖစ္၍ ယုံယုံၾကည္ၾကည္သုံးစြဲႏုိင္ပါ ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းမ်ွေဝ၍ ေဆးဒါနအလွဴေတာ္ၾကီးျပဳလုိက္ပါသည္။ သတၲဝါအားလုံး သက္ရွည္က ်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ လုိရာဆႏၵျပည့္ပါေစ။ လူတုိင္းသက္တမ္းေစ့ေနႏုိင္ႀကပါေစ။ 

+Ashin Mingala (Bsc,A.G.T.I)+

Read More...

Wednesday, September 30, 2015

== စိတ္အလြင့္==

ရီေဝမႈန္မိႈင္းေနတဲ့ ည....။ ကြၽန္မမ်က္လံုးေ႐ွ႕အရာအားလံုးဟာ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာအေရာင္ေတြနဲ႔သာ။ ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ က ်ဲက ်ဲေရးျခယ္ထားတဲ့ ခပ္ေျပေျပေရေဆးပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္လိုရယ္ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ကေလး မႈန္ေဝတယ္....။ ဟိုးအေဝးႀကီးကို တစ္ခ်က္ေငးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျမင္ေနရသလိုလိုနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုထဲ ဘာတစ္ခုမွ မယ္မယ္ရရ ဖမ္းဆုပ္မရႏိူင္ျပန္။ ည၉နာရီထိုးဖို႔ ၁၅မိနစ္။ ညစာအတြက္ ေနာက္က ်ခ်ိန္၊ အိမ္မျပန္ခ်င္ေသးပါဘူးကြယ္...။ ဟိုနားဒီနားေလ ်ွာက္ဖို႔အတြက္လည္း ေနာက္က ်ေနျပန္၊ ညာဘက္ပုခံုးေပၚက လြယ္ေနက ်႐ံုးလြယ္အိတ္ရယ္၊ ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚမွာ ကြန္ျပဴတာအိတ္ရယ္။ ပုခံုးႏွစ္ဘက္လံုးဆီက ေလးလံမႈေတြကို ေျခေထာက္ေတြကသယ္ပိုးလို႔ ကြၽန္မ ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့မိတယ္။ ဘဝႀကီးဟာ အဲသလို ေလးလံမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနေၾကးတဲ့လား....။ မာေက ်ာေနက ်စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း အရာရာကို အ႐ွံဳးေပးေပ်ာ့ညံ့လိုက္ခ်င္မိတယ္။ ဘာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ွိလို႔လဲကြယ္....။ စိတ္ေတြကို ေျခပစ္လက္ပစ္လႊတ္လႊတ္ခ်မိတာ ခဏခဏ။ ေၾကမြၿပီးသားစိတ္ေတြဟာ ခဏခဏအက္ေၾကာင္းထလို႔ အၿပီးတိုင္ေသဆံုးမသြားႏိူင္တဲ့ဒုကၡကို ဝ႗္တစ္ခုလို႔ နာမည္ေပးခ်င္လွရဲ႕။ တက္ကစီေစာင့္ေနတာ ဆယ္မိနစ္ေက ်ာ ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္မေ႐ွ႕က လူတန္းႀကီး တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ ေ႐ွ႕ေရာက္သြားၾကခ်ိန္မွာ တန္းစီေနတဲ့လူတန္းႀကီးဆီက လွည့္ထြက္လာခဲ့မိတယ္။ ရထားဘူတာ႐ံုဘက္ဦးတည္တဲ့ ေျခေထာက္ေတြက ေတြ႔ရာစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုထဲ လွမ္းဝင္မိၿပီးျဖစ္တယ္။ မွာလိုက္တဲ့အေအးတစ္ခြက္ဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ျဖစ္ေနရတာပါလိမ့္။ ဆယ္ျပားေစ့ကေလးေတြ ခ်ိဳင့္ဝင္ေနသလို ဖန္ခြက္နံရံေတြက မႈန္ၾကည္ၾကည္မို႔ အထဲကို ျပတ္ျပတ္သားသားမျမင္ရလည္းဘဲ ဒါဟာ ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္လို႔သိေနႏိူင္ေသးတာပဲ။ ဒီဆိုင္ကေဖ်ာ္ရည္ေတြဟာ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔မ်ား ေဖ်ာ္သလား...။ ေၾကာင္အအေငးေနမိဆဲ ေ႐ွ႕က အေအးခြက္ထဲကြၽန္မမ်က္ရည္စက္ေတြ....ေဟာတစ္စက္ ေဟာတစ္စက္နဲ႔...။ အင္း...အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ...၊ တဆစ္ဆစ္ဘယ္ဘက္ရင္ညြန္႔က အနာကို ညာလက္နဲ႔ေထာက္ထားဆဲမွာ ေခါင္းကို ခပ္သာသာခါမိရဲ႕။ “ကမာၻေလာကႀကီး ခဏရပ္တန္႔သြားသလိုပဲ ငါထင္တယ္မင္းနဲ႔ဆံုတိုင္းေလ အၾကည့္ေတြ ရင္ဖိုလိႈက္ေမာလို႔ေန” လက္ေတြက ေဖာ္ဝပ္ျမားကေလးကို အလိုလိုေက ်ာ ္လိုက္ၿပီးျဖစ္တယ္။ နားက နားၾကပ္ႏွစ္ဘက္လံုးကိုလည္း ဖ်တ္ကနဲဆြဲျဖဳတ္လိုက္မိတယ္။ မဖ်က္ပစ္ရက္တဲ့သီခ်င္း...၊ နားလည္းမေထာင္ရဲတဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဟာ ကြၽန္မဖုန္းထဲမွာ ေမာင္ပို႔ေပးထားခဲ့တဲ့အတိုင္း သိမ္းထားျမဲ႐ွိေနတာ...။ အျပင္မွာ မီးခိုးေငြ႔ေတြ မႈန္ရီဆဲ၊ ကြၽန္မမ်က္ဝန္းမွာပါ မႈန္ရီလာလို႔ရယ္...။ ထိုင္ေနရက္က ထြက္ေျပးေနမိတဲ့စိတ္ေတြ...။ မဟုတ္ေသးဘူး၊ အမိခံေနတဲ့စိတ္ဆိုရင္ ပိုမွန္မလားပဲ။ မျမင္ႏိူင္တဲ့ခ်ည္ေႏွာင္မႈေတြထဲက ကြၽန္မ ခဏခဏရုန္းထြက္မိတိုင္း တလည္လည္ ျပန္ေရာက္ေနတတ္ေတာ့ ခက္ရခ်ည့္ကြယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ခဏခဏအမိခံ ရစ္ပတ္တြယ္ေႏွာင္ရင္း အသက္႐ွဴရခက္တဲ့ေန႔ညေတြထဲ ႐ွင္သန္ျပန္ရရဲ႕။ “ဒီလလည္းပဲ တားဂက္မမီျပန္ဘူးေနာ္....” အလုပ္ဖိစီးမႈေတြက ဒီရက္ေတြထဲ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းလို ခႏၶာအႏွံ႔စိုက္ဝင္ေလတယ္။ နည္းနည္းကေလးမွ မလြန္႔သာဘူး။ အိမ္ကိုသယ္ယူလာရတဲ့ ကြန္ျပဴတာထဲမွာ အဲဒီအလုပ္ဖိစီးမႈေတြ႐ွိတယ္။ ကြၽန္မအိမ္အေရာက္ လိုက္လာတတ္တဲ့အလုပ္ေတြကို သိပ္မုန္းတာပဲ။ “သူက ခု မ႐ိုက္ေတာ့ျပန္ဘူး။ လိမၼာေနျပန္ၿပီ။ ေခြးၿမီးေကာက္က ်ည္ေတာက္စြတ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့ျပန္ေကာက္ဦးမလဲ ငါ မေျပာတတ္ပါဘူးဟာ” ႐ံုးကစာေရးမ ေအမီ ျပံဳးၿပီးေျပာေတာ့ ကြၽန္မ စိတ္လိုလက္ရ ျပန္ၿပံဳးျပလိုက္မိတယ္။ ဒါ ေကာင္းတာေပါ့။ ကြၽန္မခဏခဏၾကားေနခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ္တြင္းေရးအၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုဟာ ခုလို ေအးေဆးၿငိမ္သက္သြားတယ္ဆိုတာ။ ခက္တာက သူ႔ခင္ပြန္း အဲရစ္ဟာ ခဏပဲ အခ်ိဳးေျပာင္းတာ။ ေတာ္ၾကာ မိန္းမကို လည္ပင္းညွစ္လို႔ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က ်လည္ပင္းမွာ အညိဳအမည္းစြဲၿပီး ႐ံုးတက္လာတဲ့ ေအမီ့ကို ေတြ႔ၾကရျပန္တာပဲ။ အခ်စ္ဆိုတာ....။ ကြၽန္မ ေအမီ့ကို ေမးၾကည့္ရင္ေကာင္းမလား၊ မူးလာတိုင္း ေသြးဆိုး၊ အျပစ္႐ွာ႐ိုက္ႏွက္တတ္တဲ့ ေယာက ်ာံးတစ္ေယာက္အေပၚ ေအမီ့အခ်စ္က ဘာတဲ့လဲ၊ “သူက ငါ့ကို ခ်စ္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခ်စ္ပါတယ္၊ သူက စိတ္မ႐ွည္တာ ငါကလည္း တံုးတာ အတာကိုးဟာ”လို႔ ေျပာေနက ်အတိုင္း ေအမီက ေျပာလိမ့္ဦးမယ္။ ကြၽန္မ ဟက္ကနဲတစ္ခ်က္ရယ္မိတယ္။ ေတာ္ပါကြယ္...အခ်စ္ဆိုတာဟာ လူေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္က လူမိန္းမတစ္ေယာက္ကို အႏိူင္က ်င့္ဖို႔သက္သက္ ခပ္ခ်ိဳခ်ိဳနာမည္တပ္ထားတဲ့အရာ....။ ကြၽန္မစိတ္ေတြကို ေမာင္ အနိုင္က ်င့္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မစိတ္ေတြကို ေမာင္ ပံုသြင္းခိုင္းေစခဲ့တယ္။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီကြယ္...။ တစ္ညလံုးမွာ ဘယ္ႏွစ္နာရီမ်ား ကြၽန္မ အိပ္စက္ခဲ့ပါလိမ့္။ အမ်ားဆံုး႐ွိမွ ေလး-ငါးနာရီရယ္...။ ကြၽန္မက ပံုမွန္ဆို ခြန္ႏွစ္နာရီေလာက္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္လိုက္ရမွ အိပ္ေရးဝသူေလ။ အိပ္ခ်ိန္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ မအိပ္ရတာ ဘယ္ေလာက္မ်ားၾကာခဲ့ၿပီလဲဆိုတာ မ်က္လံုးေအာက္ေျခက အကြင္းလိုက္ညိဳေနတာက သက္ေသေပါ့။ ေနပါဦး၊ ကြၽန္မ မအိပ္ဘဲ ဘာေတြလုပ္ေနမိပါလိမ့္....။ ႏိႈးစက္ျမည္ၿပီး၊ ပိတ္ၿပီးလို႔ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ထိ အိပ္ရာကမထခ်င္ဘဲ ဆက္မွိန္းေနတတ္တာကလည္း အိပ္ေရးမဝတိုင္းျဖစ္ေနက် အက ်င့္တစ္ခုပဲဆိုပါေတာ့။ မထခ်င္ေသးဘူး ဆက္အိပ္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္။ မျဖစ္ႏိူင္ဘူး ထမွ၊ ေတာ္ၾကာ အလုပ္က ခဏခဏေနာက္က ်လို႔ မျဖစ္ဘူး။ အိပ္ရာက အားယူထလိုက္ၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းဝင္၊ ေရအျမန္ခ်ိဳးၿပီးေတာ့ အဝတ္အစားတစ္စံုေကာက္ဝတ္၊ မ်က္ႏွာေပၚ BB ကရင္မ္ပါးပါးလူး၊ ေပါင္ဒါေလးပုတ္ၿပီး ႐ံုးအိတ္ကိုလြယ္၊ အိမ္က အေျပးအလႊားထြက္၊ ဒါ ကြၽန္မနိစၥဒူဝ...။ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္လို...။

ကြၽန္မေ႐ွ႕က အေအးခြက္ထဲမွာ ဘာမွမက ်န္ေတာ့။ ည ဆယ္နာရီခြဲၿပီ။ ကြၽန္မျပန္ဖို႔သင့္ၿပီ။ ပိုက္ဆံ႐ွင္းၿပီး ခံုလြတ္ေပၚတင္ထားတဲ့ ကြန္ျပဴတာအိတ္ကို ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚတင္၊ ႐ံုးလြယ္အိတ္ကို ညာဘက္ပုခံုးေပၚတင္လို႔ ဘယ္ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကို ေ႐ွ႕ထုတ္ရတယ္။ ေနာက္ညာေျခတစ္လွမ္း...ေနာက္ ဘယ္ေျခတစ္လွမ္း...။ တူ႐ူကို ေလ ်ွာက္ေနတယ္။ အေျဖာင့္အတိုင္း ေ႐ြ႕ေနတယ္။ ရပ္ပစ္လိုက္လို႔ မရဘူးတဲ့လားဟင္....။ ကြၽန္မ ဆက္မေလ ်ွာက္ခ်င္လို႔ မရဘူးတဲ့လား...။ ရပ္ထားလိုက္လို႔သာရရင္ အေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ပိုင္ဆိုင္ေနခ်ိန္မွာ ကြၽန္မ ရပ္ထားခဲ့မွာ။ အတၱႀကီးတယ္ပဲေျပာေျပာ ေမာင့္အခ်စ္ေတြ သူမ်ားလက္ထဲမေရာက္ခင္၊ ကြၽန္မဆီမွာ ေမာင့္အခ်စ္ေတြ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္႐ွိေနခ်ိန္...။ အဲဒီအခ်ိန္ကေလး တခဏကို ကြၽန္မ ရပ္ထားခဲ့ပစ္ခ်င္ရဲ႕။ မိုးစက္ေတြ...မ်က္ႏွာေပၚစိုစြတ္လာတဲ့ မိုးစက္ေတြေၾကာင့္ ညာဘက္ပုခံုးေပၚလြယ္ထားတဲ့အိတ္ထဲက ထီးကိုဖြင့္ေဆာင္းလိုက္တယ္။ ထီးကိုင္းတစ္ကိုင္းက ခ်ဳပ္႐ိုးျပဳတ္ေနၿပီး ထီး႐ြက္အျပင္ဘက္ကို ေငါထြက္ေနတဲ့ ထီးကိုင္းတစ္ေခ်ာင္းကို ေငါင္းစင္းစင္းေတြ႔လိုက္ရတယ္။ သတိထားမိတာ ၾကာၿပီပဲ။ အပ္ခ်ည္နဲ႔ျပန္တုတ္ဦးမွလို႔ ေတြ႔တိုင္းေတြးျဖစ္တာလည္း ၾကာၿပီ။ ကြၽန္မအလုပ္ေတြ ဘာေတြမ်ား မ်ားေနခဲ့ပါလိမ့္။ လူလား စိတ္လား...မအားလပ္တာေတာ့ အမွန္။ ေဘးဘီဝဲယာကလူေတြ ကြၽန္မျမင္ကြင္းထဲ ေရာက္မလာတာ အံ့ၾသစရာ။ ဒီလမ္းမႀကီးေပၚမွာ ကြၽန္မတစ္ေယာက္ထဲလိုလို....။ ဒီလမ္းမႀကီးကို ကြၽန္မတစ္ေယာက္ထဲ ပိုင္သလိုလို။ ေလ ်ွာက္ေနပံုက ပိုင္ပိုင္စိုးစိုး႐ွိလွတယ္။ ဆက္ေလ ်ွာက္ေနရျပန္ၿပီ။ မ်က္ေစ့ေ႐ွ႕က မီးေရာင္ေတြ စက္ဝိုင္းပံုေတြ ျဖာက ်ေနပံု။ မိုးစက္ေတြေၾကာင့္ ဖြာကနဲ ဖြာကနဲျဖစ္ေနပံု...။ တစ္ခါတစ္ခါ စက္ဝိုင္းေရာင္စံုေတြဟာ အျမင္အာ႐ံုမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပူးကပ္ ေဝဝါးသြားၾကပံု။ စက္ဝိုင္းေရာင္စံုေတြဟာ ကြၽန္မဆီ ေျပးဝင္လာလိုက္၊ ကြၽန္မနဲ႔ေဝးသြားလိုက္...။ ကြၽန္မ ဆက္မေလ ်ွာက္ေခ်င္ပါဘူး ေမာင္ရာ...။ ပါးျပင္ေတြ ပူေႏြးလာတာဟာ မိုးေရစက္ေတြေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဘဲ....။ အို...အဲဒီမ်က္ရည္ပူေတြေၾကာင့္ေပါ့၊ အဲဒီမ်က္ရည္ပူေတြေၾကာင့္သာ ကြၽန္မဟာ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ မဟုတ္ေသးတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသျပႏိူင္တာ။ အဲသလို မထင္ဘူးလားဟင္...။ ဟုတ္တယ္...ကြၽန္မပါးျပင္ေပၚ မ်က္ရည္ေတြက ်လာတိုင္း ေမာင္နဲ႔ကြၽန္မၾကားမွာ သံေယာဇဥ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳးကေလး ခပ္တဲတဲ႐ွိေနေသးတယ္လို႔ ကြၽန္မ နားလည္ရတယ္။ တစ္ဘက္ကခုတ္ခ်တိုင္း တစ္ဘက္ကျပတ္ေတာက္ရေၾကးဆို ကြၽန္မေျပာခဲ့တဲ့သံေယာဇဥ္က အသက္ငင္ေနလွၿပီပဲ။ မနက္ျဖန္ ရီေပါ့ေတြအၿပီးတင္ရမယ့္ေန႔ပဲ...။ အလုပ္အတြက္ အိပ္ခ်ိန္ေတြထဲက ဖဲ့ယူရဦးမယ့္ညပဲေပါ့။ ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚလြယ္ထားတဲ့ ကြန္ျပဴတာကို လႊတ္ခ်ပစ္လိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြကို ထိန္းစမ္း...။ စိတ္ေတြကို ျပန္ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ ဘဝမွာ အမိန္႔ေပးတိုင္း နာခံတတ္တဲ့စိတ္ေတြသာ ကြၽန္မပိုင္ဆိုင္ခြင့္႐ွိတယ္ဆို ဘယ္ေလာက္မ်ားေကာင္းလိမ့္မလဲကြယ္....။ အိမ္တံခါးေသာ့ကို ဖြင့္ၿပီး လွမ္းဝင္၊ လက္ကလည္း ဖြင့္ေနက ်အခန္းမီးကို ဖြင့္၊ ထီးအစိုကို ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ဖြင့္ရက္အတိုင္းခ်ထား၊ ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚက ကြန္ျပဴတာ ခ်၊ ညာဘက္ပုခံုးေပၚက ႐ံုးလြယ္အိတ္ကို မခ်မီ ကြၽန္မအၾကည့္ေတြက ကြၽန္မ႐ံုးလြယ္အိတ္ဆီ ေရာက္တယ္။ နာက်င္ကိုက္ခဲလာတဲ့ ပုခံုးသားေတြကို လက္တစ္ဘက္က ႏွိပ္နယ္ေနရင္း ႐ံုးလြယ္အိတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္မိတယ္။ တိုင္ကပ္နာရီက ဆယ့္တစ္နာရီလို႔ျပေနၿပီ။ ကြၽန္မဆင္းရမယ့္ ရထားဘူတာေက ် ာ္သြားလို႔ အေနာက္ကို ၂ဘူတာ ျပန္ထပ္စီးလာရတယ္။ ကြၽန္မ ပင္ပမ္းလွၿပီ။ နားခ်င္လွၿပီ။ ဆင္းရမယ့္ဘူတာနာမည္ ေၾကျငာသံကိုမွ မၾကားႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္မအေတြးေတြ....ျပန္႔လြင့္ေနတဲ့စိတ္ေတြ...။ ကြၽန္မ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္က ်ိန္ဆဲမိေတာ့တယ္။ ကြၽန္မ႐ံုးလြယ္အိတ္ထဲမွာ မလိုအပ္တာေတြ မ်ားလွပါလား။ ပထမဆံုး အေၾကြအိတ္ထဲက က ်ပ္ေစ့ေတြ ငါးမူးေစ့ေတြကုိ ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္ လွဴရန္ဆိုတဲ့ စုဘူးထဲတည့္လိုက္တယ္။ စာၾကည့္မ်က္မွန္တစ္လက္၊ ပါဝါမပါတဲ့ ဖန္စီမ်က္မွန္တစ္လက္၊ ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္။ စာၾကည့္မ်က္မွန္ပဲ ခ်န္ၿပီး က်န္တဲ့မ်က္မွန္ ႏွစ္လက္ကို အိပ္ရာေဘးက အံဆြဲေလးထဲ ထည့္သိမ္းလိုက္တယ္။ ပလပ္စတစ္ဇြန္းေလးေတြ ၄-၅ေခ်ာင္းေတြ႔ျပန္တယ္။ ေရခဲမုန္႔စားတဲ့ဇြန္းေလးေတြ ေဆးေၾကာၿပီး သိမ္းထားတာ။ အိမ္မွာ ဆားဇြန္း အခ်ိဳမွုန္႔ဇြန္းတပ္လို႔ရတယ္ဆိုၿပီးေလ။ ကြၽန္မပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေဈးဝယ္ၿပီးသား ျဖတ္ပိုင္းေတြ၊ လိပ္စာကပ္ျပားေတြ မလိုတာေတြ အကုန္ ထုတ္လိုက္တယ္။ လမ္းမွာ ကမ္းတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြ ဖတ္ၿပီး သိမ္းထားတာလည္း ပါေသးရဲ႕။ မလိုတာေတြအကုန္ သိမ္းက ်ဳံးထည့္ထားေတာ့ ကြၽန္မ႐ံုးလြယ္အိတ္က မလိုအပ္ပါဘဲ ေလးလံေနေတာ့တာ။ ညာဘက္ပုခံုးကို ႏွိပ္နယ္ရင္း မနက္ျဖန္ေတာ့႐ံုးလြယ္အိတ္က ေပါ့ပါးသင့္သေလာက္ ေပါ့သြားၿပီလို႔ ေတြးတယ္။ ဆယ့္တစ္နာရီခြဲေတာ့မယ္။ ခုမွ ကြန္ျပဴတာအိတ္ကိုင္ရတယ္။ ႐ံုးအလုပ္ေတြ....မနက္ျဖန္အၿပီးတင္ရမယ့္ စာရင္းေတြ...။ ဘယ္အခ်ိန္မွအိပ္ရမယ္ မသိေတာ့။ ဒီၾကားထဲ ရထားဘူတာေက ်ာ ္သြားေတာ့ မိနစ္ ၂ဝေလာက္ပါသြားေသးတာ....။ ကြၽန္မ ဘာေတြမ်ား ေတြးမိေနပါလိမ့္....။ ကြၽန္မေခါင္းထဲမွာ ျပည့္သိပ္ၾကပ္ခဲေနတာေတြက လက္႐ွိမဟုတ္ဘူး။ အတိတ္ေတြ.....မနက္ျဖန္ေတြ....။ ၿပီးခဲ့တာေတြ...မျဖစ္ေသးတာေတြ...။ နာက ်င္စရာေတြ....။ ထုတ္ပစ္လို႔ ရႏိူင္မလားဟင္...။ ကြၽန္မစိတ္ထဲ ေလးလံမွုေတြ ျပည့္သိပ္ဖိစီးေနတာေတြ အကုန္ခ်ထားပစ္ခဲ့လို႔ ရႏိူင္မလား....။ အလုပ္ လုပ္ရမယ္....။ ကြၽန္မစိတ္ေတြ ျပန္႔ၾကဲလာတိုင္း တာဝန္ေတြ အလုပ္ေတြနဲ႔ ဖိခ်ထားခဲ့ရၿမဲေလ....။ ျဖည္းျဖည္း....ကြၽန္မစိတ္ေတြထဲက မလိုတာေတြ လွည္းက ်င္း႐ွင္းလင္းဖို႔ရာ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရမယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔က ်ရင္ေတာ့ ေပါ့ပါးသြားတဲ့အိတ္ရယ္၊ မလိုတာေတြ လႊတ္ခ်ထားခဲ့တဲ့စိတ္ရယ္...ကြၽန္မ ေပါ့ပါးေနမွာပဲေနာ္....။ ကြၽန္မတို႔ဟာ ဘဝမွာ မလိုအပ္တာေတြ သယ္ေဆာင္ေနၾကရင္း စိတ္ေရာကိုယ္ကိုပါ ေလးလံေစတာ....။ ေလာေလာဆယ္ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲလာတဲ့ေခါင္းေၾကာင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးျပားတစ္ျပားကို ေရနဲ႔ေမွ်ာခ် ေသာက္လိုက္ရတယ္။ ေ႐ွ႕က ကြန္ျပဴတာဝင္းဒိုးထဲမွာေတာ့ စာလံုးေတြက တဖ်တ္ဖ်တ္ေျပးလို႔ရယ္....။ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ +ခ်စ္ၾကည္ေအး+

Read More...

**အာရပ္ေနြဦးအုံၾကြမႈမွေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္အစြန္းေရာက္လူငယ္မ ်ား**ဒီမိုကေရစီ ႏွ င့္လူ ႔အခြင္ ့အေရး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အေရွ ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ အာဖရိကႏိ ုင္ငံအခ်ဳိ ႕တြင္ ဒီမိ ုကေရစီႏွင့္လူ ႔အခြင္ ့အေရး မ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ႏု ိင္ရန္အတြက္ လူထုဆႏ္ၵျပေတာင္းဆုိမႈ အာရပ္ေႏြဦးအု ံႂကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ ့ရာ ထုိအု ံႂကြမႈ ေနာက္ဆက္တြ ဲဂယက္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိ ုင္ပင္ လူမ်ဳိး ေရးဘာသာေရးပဋိပက္ၡမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး စီးပြ ားေရးဆုတ္ယုတ္က ်ဆင္း မႈႏွင္ ့အတူ အလုပ္လက္မဲ ့ျပႆသနာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ ကင္းမဲ ့ေနေသာဘ၀အေျခအေနမ်ား၌ လူငယ္မ်ားစြာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးႂကြ မ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြ ားခဲ ့ၾကသည္။


 ေႏြဦးအုံႂကြမႈထူးထူးျခားျခားျဖစ္ခဲ့သည့္ အီဂ်စ္ ႏိ ုင္ငံ၌ဆု ိလ ်ွင္ လူဦးေရ ၈၅ သန္းအနက္ ျပည္သူ တစ္၀က္ေက  ်ာ ္မွ ာ တစ္ေန႔၀င္ေငြ ႏွစ္ေဒၚလာမွ်သာ ရရွိၿပီး ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္း၏ေအာက္သု ိ႔ က ်ေရာက္ေနသည္။ ဒီမိ ုကေရစီစနစ္ျဖင္ ့ ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစ္ၥလာမ္၀ါဒီသမ္ၼတေမာ္စီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အာဏာသိမ္းဖယ္ရွားခံခဲ ့ရသည္။ အီဂ်စ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိ ုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္စီစီသည္ အီဂ်စ္ကယ္တင္ရွင္သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ ့ကာ မၾကာမီေရြးေကာက္ပြ ဲ၌ အၿငိမ္းစားဗိ ုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္စီစီကိ ု အီဂ်စ္ျပည္သူတိ ု ႔က သမ္ၼတအျဖစ္ ေရြး ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

မူဘာရက္၏ လက္ေအာက္ မွလြတ္ေျမာက္ခဲ ့သည့္ အီဂ်စ္သည္ ဗိ ုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္စီစီ (အၿငိမ္းစား)၏ လက္ေအာက္သိ ု ႔ ထူးထူး ဆန္းဆန္းက  ်ေရာက္ခဲ ့ျပန္သည္။ အီဂ်စ္မြတ္ဆလင္ညီေနာင္မ်ားအဖြ ဲ႕မွ အဖြ ဲ့၀င္ လူငယ္မ်ားစြာသည္ ဖမ္းဆီး႐ု ံးတင္ခံရကာ ေသဒဏ္ ႏွင္ ့ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံရၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွ ိပ္ကြပ္ခံရ၍ ၄င္းတိ ု ႔သည္ အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးႂကြမ်ားအျဖစ္ ဆိ ုင္းႏု ိင္းအိ ုင္အက္စ္အဖြဲ ႕၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

 ထိ ု ႕အတူပင္ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ယီမင္၊ ဆိ ုမာလီစသည္ ့ ႏု ိင္ငံမ်ား၏ ႏိ ုင္ငံေရးအခင္းအက  ်င္းကိ ု ေလ့လာၾကည္ ့မည္ဆုိလ ်ွင္ မ်ိ ဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားစြာ သည္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္လာၾက သည္။ဒီမိ ုကေရစီႏု ိင္ငံေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာမေဖာ္ ေဆာင္ႏု ိင္ေသာအခါ အာရပ္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား သည္ အစြန္းေရာက္၀ါဒကိ ုကိ ုင္စြ ဲကာ ရွ ာရီယာအစ္ၥလာမ္ ဥပေဒကု ိအေျချပဳထားသည္ ့ အစြန္းေရာက္လူ ႔အဖြ ဲ ႕အစည္း ပံ ုစံကု ိေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾက ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ႏိ ုင္ငံေရးပညာရွင္တိ ု ႔က သံ ုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကသည္။ 


အစ္ၥလာမ္အစြန္းေရာက္၀ါဒသည္ အၾကမ္းဖက္ အယူအဆပင္ျဖစ္သည္။ မူမမွန္ေဖာက္ျပန္ေသာ ရွီးယိ ုက္ သာသာ၀င္မ်ား၊ ဇီယြန္၀ါဒီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ရွႈိက္တန္မ်ား စသည္တိ ု႔ကိ ု ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဟု သတ္မွတ္ကာ ရန္သူမ်ားကို မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးသည္ပင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ ဟု ႏု ိင္ငံေရးပညာရွင္အခ်ဳိ ႕က အဓိပ္ၸာယ္ဖြင္ ့ဆိ ုသည္။ 


++အစြန္ းေရာက္ ၀ါဒပ်ံ ႕ႏွံ++

 ႔ ကမ္ၻာအႏွ႔ ံ၌ အစြန္းေရာက္၀ါဒပ်ံ ႕ႏွ ံ ႔ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိ ုင္းႏွင္ ့ အာဖရိကႏု ိင္ငံမ်ား၌သာမက ဥေရာပႏု ိင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွ ား၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိ ု နီးရွ ား၊ ဖိလစ္ပိ ုင္၊ အာဖဂန္နစ္ၥတန္၊ ပါကစ္ၥတန္၊ အိႏိ ္ၵယ၊ ဗဟိ ုအာရွေဒသႏု ိင္ငံမ်ား စသည္တုိ့တြင္ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီမ်ားတက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသည္ကိ ု ေတြ ႕ရွ ိႏု ိင္သည္။ ႏု ိင္ဂ်ီးရီးယား ဘိ ုကိ ုဟာရမ္စစ္ေသြးႂကြအဖဲ ြ ႕၊ ဆိ ုမာလီ အယ္လ္ရွာဘတ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ ႕၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ အီဂ်စ္ဆိ ုင္းႏု ိင္းကၽြန္းဆြယ္၊ ယီမင္ စသည့ ္ ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားတု ိက္ခိ ုက္ေနၾကေသာ အု ိင္အက္စ္ စစ္ေသြးႂကြအဖဲြ ႕မ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 


ထိ ု ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏု ိင္ငံ ရွင္က  ်န္းျပည္နယ္ကိ ုအေျချပဳကာ လႈပ္ရွားသတ္ျဖတ္ေနၾကသည့္ ၀ီဂါစစ္ေသြးႂကြမ်ား၊ ႐ုရွ ားႏု ိင္ငံေခ်ခ်င္းညာႏွင့္ ဒါဂ်က္စတန္ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ေနၾကသည့ ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား၊ အနက္ေရာင္မုဆိ ုးမဟုေခၚသည့္
 Black Widowsမ်ားသည္လည္း အစ္ၥလာမ္အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ထိ ု ႔ျပင္ အင္ဒိ ုနီးရွ ားႏု ိင္ငံႏွင္ ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏု ိင္ငံတိ ု ႔တြင္ ဂ်မားအစ္ၥလားမီးယားအစြန္းေရာက္အဖဲ ြ ႕ႏွင့္ အဘူဆာ ယက္ႏွင္ ့ေမာ္႐ိ ုအစြန္းေရာက္အဖဲ ြ ႕မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ေနၾကသည္။ ပါကစ္ၥတန္အေျခစိုက္ တာရစ္အီးတာလီဘန္ ပါကစ္ၥတန္အဖဲြနွင္ ့ လက္ရွ္ကာအီတု ိင္ဘာအဖဲြ႕တိ ု ႔သည္ ၄င္းတု ိ ႔ႏု ိင္ငံအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခိ ုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့ ္အျပင္ အိႏိ ္ၵယ-ပါကစ္ၥတန္နယ္စပ္ ကက္ရွ ္ မီယားေဒသႏွင့္ အိႏိ ္ၵယႏု ိင္ငံအတြင္းသုိ ႔ မၾကာခဏ ျဖတ္ေက  ်ာ ္၀င္ေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္တု ိက္ခိ ုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ ့အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


 အာဖဂန္နစ္ၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိ ုက္သည့္ မူလာအိုမာဦးေဆာင္သည့္ တာလီဘန္အဖဲြ ႕ႏွင့္ အိုစမာ ဘင္လာဒင္ဦးေဆာင္သည္ ့ အယ္ခိ ုင္ဒါအဖဲြ႕သည္ နယူးေယာက္ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီး အပါအ၀င္ ကမ္ၻ ာအႏွံ ႔အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစုံ ျပဳလုပ္ခဲ ့ၾကသည္ ့ အစြန္း ေရာက္၀ါဒီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အိုစမာဘင္လာဒင္ဆိ ုလွ်င္ အစ္ၥလာမ္ၼစ္အစြန္းေရာက္၀ါဒကိ ု စြန္ ႔ဦးတီထြင္ခဲ ့သည္ ့ ကမ္ၻာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့ ္ႏိ ုင္ငံေရး ခြ ဲျခားက ်င့္သံုးမႈ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လူသားတု ိင္း တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပုဂ္ၢလိကရပိ ုင္ခြင့္ႏွင့ ္ အရပ္ဘက္လူ ႔အဖြ ဲ ႕အစည္း စသည္ တန္ဖိ ုးအေျခခံမ်ားမရွ ိသည္ ့အေျခအေနတြင္ ဒီမု ိကေရစီ စနစ္ကု ိ ေဖာ္ေဆာင္ပါက မလု ိလားအပ္ေသာဆု ိးက  ်ဳိး မ်ား ေပၚလာႏိ ုင္သည္ဟုသတိေပးခဲ ့သည္။ ထိ ုသတိေပး ခ်က္သည္ ယေန႔အခ်ိန္၌ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ကန္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကမ္ၻ ာေက်ာ္ဂ်ာမန္စစ္ေရးပညာရွင္ ကာဗြန္ကေလာ့ ၀ဇ္က ““မရေသးတဲ ့ႏိ ုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု စစ္ေရး နည္းလမ္းျဖင္ ့ရေအာင္လုပ္ၾကသည္””ဟု သံ ုးသပ္ေျပာခဲ ့ ဖူးသည္။ ဒီမိ ုကေရစီႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ကိ ု မေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေသာ အခါ အာရပ္လူငယ္မ်ားသည္ စစ္ေရးျဖင္ ့ႀကိဳးပမ္းသည္ ့ နည္းလမ္းသံ ုးကာ၊ အစ္ၥလာမ္အစြန္းေရာက္ႏိ ုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ဘာထရန္ရပ္ဆဲေျပာ သကဲ ့သု ိ ႔ပင္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီသည္ အမွ ားအမွန္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ အ႐ံ ႈးအႏိ ုင္သာဆံ ုးျဖတ္ေပးမည္ ့ စစ္ပြ ဲကိ ု ဆင္ႏႊဲေလ့ရွ ိသည္။ ဒီ မိ ုကေရစီႏွ ိ ပ္ ကြ ပ္ ခံေနရ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၌ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္ရန္အတြက္ ဗားကလပ္ဟာဗယ္ဦးေဆာင္ သည္ ့ ခ်က္ျပည္သူတိ ု ႔သည္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏ္ၵျပ ေတာင္းဆိ ုခဲ့ၾကသည္။ ဆု ိဗီယက္ အာဏာရွင္တု ိ ႔သည္ စစ္ေရးအင္အားျဖင္ ့ ခ်က္ဒီမု ိကေရစီအံ ုႂကြမႈကိ ု ႏွ ိပ္ကြပ္ခဲ ့ၾကသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ဘာလင္တံတိ ုင္းႀကီးၿပိ ဳက်သြ ားၿပီး ေနာက္တြင္ ဂ်ာမန္ျပည္သူတု ိ ႔ ျပန္လည္ဆံ ုစည္းမိၾက ၿပီး ဒီမု ိကေရစီႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့ ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ ့မႈေၾကာင္ ့ အလြန္ဖြံ ႕ၿဖိ ဳး နာမည္ဆိ ုးျဖင္ ့ ေက်ာ္ၾကားခဲ ့ေသာ ကမ္ၻ ာေက်ာ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ++အီရတ္ ကို၀င္ တုိ က္ မႈ++

 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္အစိ ုးရသည္ အေၾကာင္း အခ်က္ခု ိင္ခု ိင္မာမာမရွ ိဘဲ အီရတ္ႏု ိင္ငံကိ ု အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္၍ တု ိက္ခိ ုက္သိမ္းပိ ုက္ေစခဲ ့သည္။ အေမရိကန္အစိ ုးရသည္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ၾကာျမင္ ့စြာေနထု ိင္ခဲ ့ၾကသည့ ္ အီရတ္ျပည္သူမ်ားကိ ု ဒီမုိ ကေရစီႏု ိင္ငံေရးစနစ္အတြင္းသိ ု ႔ ဇြတ္အတင္းသြတ္သြင္း ခဲ ့မႈေၾကာင္ ့ ယေန႔တု ိင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဂိ ုဏ္းဂဏ ပဋိပက္ၡမ်ားျဖင့္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိ ုင္ငံေရးပညာရွင္တိ ု ႔ကဆိ ုသည္။ ကမ္ၻ ာေက်ာ္ပညာရွင္ႀကီး ဟန္တင္တန္က အေနာက္တု ိင္းႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးမ်ား မျပည့္စံ ုသည့္ မြတ္ဆလင္ ကမ္ၻာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့ ္ႏိ ုင္ငံေရး ခြ ဲျခားက ်င့္သံုးမႈ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ
 လူသားတု ိင္း တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပုဂ္ၢလိကရပိ ုင္ခြင့ ္ႏွင့ ္ အရပ္ဘက္လူ ႔အဖြ ဲ ႕အစည္း စသည္ တန္ဖိ ုးအေျခခံမ်ားမရွ ိသည္ ့အေျခအေနတြင္ ဒီမု ိကေရစီ စနစ္ကု ိ ေဖာ္ေဆာင္ပါက မလု ိလားအပ္ေသာဆု ိးက  ်ဳိးမ်ား ေပၚလာႏိ ုင္သည္ဟုသတိေပးခဲ ့သည္။ ထိ ုသတိေပး ခ်က္သည္ ယေန႔အခ်ိန္၌ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ကန္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကမ္ၻ ာေက  ်ာ ္ဂ်ာမန္စစ္ေရးပညာရွင္ ကာဗြန္ကေလာ့ ၀ဇ္က ““မရေသးတဲ ့ႏိ ုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု စစ္ေရး နည္းလမ္းျဖင္ ့ရေအာင္လုပ္ၾကသည္””ဟု သံ ုးသပ္ေျပာခဲ ့ ဖူးသည္။

 ဒီမိ ုကေရစီႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ကိ ု မေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေသာ အခါ အာရပ္လူငယ္မ်ားသည္ စစ္ေရးျဖင္ ့ႀကိဳးပမ္းသည္ ့ နည္းလမ္းသံ ုးကာ၊ အစ္ၥလာမ္အစြန္းေရာက္ႏိ ုင္ငံေရး ယဥ္ေက  ်းမႈကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ဘာထရန္ရပ္ဆဲေျပာ သကဲ ့သု ိ႔ပင္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီသည္ အမွားအမွန္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ အ႐ံ ႈးအႏိ ုင္သာဆံ ုးျဖတ္ေပးမည္ ့ စစ္ပြ ဲကိ ု ဆင္ႏႊဲေလ့ရွ ိသည္။ ဒီ မိ ုကေရစီႏွ ိပ္ကြ ပ္ ခံေနရ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၌ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိ ုင္ရန္အတြက္ ဗားကလပ္ဟာဗယ္ဦးေဆာင္ သည္ ့ ခ်က္ျပည္သူတိ ု ႔သည္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏ္ၵျပ ေတာင္းဆိ ုခဲ့ၾကသည္။ ဆု ိဗီယက္ အာဏာရွင္တု ိ ႔သည္ စစ္ေရးအင္အားျဖင္ ့ ခ်က္ဒီမု ိကေရစီအံ ုႂကြမႈကိ ု ႏွ ိပ္ကြပ္ခဲ ့ၾကသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ဘာလင္တံတိ ုင္းႀကီးၿပိ ဳက  ်သြ ားၿပီး ေနာက္တြင္ ဂ်ာမန္ျပည္သူတု ိ ႔ ျပန္လည္ဆံ ုစည္းမိၾက ၿပီး ဒီမု ိကေရစီႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့ ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ ့မႈေၾကာင္ ့ အလြန္ဖြံ ႕ၿဖိ ဳး နာမည္ဆိ ုးျဖင္ ့ ေက ်ာ ္ၾကားခဲ ့ေသာဂ်ာမနီႏိ ုင္ငံႀကီးေပၚထြန္းလာသည္။ 

သိ ု႔ေသာ္ စစ္ေအးေခတ္အႏွစ္ ၄၀ ကာလတြင္ အေမွာင္ႏွင့္အေၾကာက္တရား လႊမ္းၿခံဳေနေသာ ဘာလင္ ေဒသ၌ ညီအစ္ကိ ုေမာင္ႏွမေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္ ဘာလင္တံတိ ုင္းႀကီး၏ဟိ ုဘက္ဒီဘက္တြင္ ေၾကာက္ရြံ ႕ ထိတ္လန္ ႔၀မ္းနည္းပူေဆြး ညိႇ ဳးငယ္ေနခဲ ့ရရွာ သည္။ လူသားတု ိ ႔၏ ဤကမ္ၻ ာေျမေပၚတြင္ ဒီမု ိကေရစီ ႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ က႑သစ္မ်ားမွာလိ ုက္ေလေ၀းေလခက္ခဲေလျဖစ္ေနၿပီး အစြန္းေရာက္ အယူ၀ါဒမ်ား အာဏာရွင္စနစ္၀ါဒမ်ားသည္သာ လႊမ္းမိုးေနသည္။ ဒီမု ိကေရစီစနစ္မေပၚထြန္းသေရြ ႕ တရားမွ်တမႈ မရွ ိေသာ ကမ္ၻ ာႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံ ုး ေနမည္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆု ိသည္။ +ထြန္းေတာက္+

Read More...

Total Pageviews

Labels

ဟာသ (872) ပညာေပး (825) ေဆာင္းပါး (818) ကဗ်ာ (742) ကာတြန္းဟာသ (642) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (469) သတင္း (446) ေၾကာ္ျငာ (429) .ေဆာင္းပါး (424) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (325) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (245) ကဗ်ာ… (227) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (157) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (133) ကဗ်ာ..... (131) ကဗ်ာ... (130) ပညာေပး.. (130) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (121) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) ဝတၳဳတို (105) သေရာ္စာ… (103) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) ေပးစာ (79) သတင္း.. (76) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ၀တၳဳတို (65) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (58) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (57) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) သတင္း. (45) ္ပံုျပင္ (45) ေဘာလံုးဟာသ... (44) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (42) ကာတြန္းဟာသ- (41) ကဗ ်ာ (39) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (38) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (37) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (34) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) သတင္းေဆာင္းပါး (21) TV (20) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (19) ရင္ဖြင့္သံ (19) ကဗ်ာ. (18) ္ပံုျပၤင္ (18) ဂ်ာနယ္ (17) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (17) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (13) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အင္တာဗ်ဴး (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) အေတြးအျမင္ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဓာတ္ပုံသတင္း (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (7) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) -ကာတြန္းဟာသ (6) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပး) (4) သတင္း.တို. (4) ဟာသ- (4) ေဗဒင္ (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပညာေပ; (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသ. (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အင္တာဗ်ဴးး (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) ပညာေပ (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ ္စာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)